Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) , tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Savjetovanja u tijeku

Prijedlog ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šodolovci

 

Javno savjetovanje o iskaznici EU za osobe s invaliditetom

 

Završena savjetovanja

Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Šodolovci

Nacrt Odluke o komunalnom redu, 16. rujna 2019.

Stupanje na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) dovelo je do potrebe donošenja niza novih odluka jedinica lokalne samouprave kako bi se iste uskladile sa zakonskim odredbama. Slijedom naprijed navedenog potrebno je donijeti i novu Odluku o komunalnom redu Općine Šodolovci.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Šodolovci objavljuje se na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.
Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Šodolovci, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih. Komunalni red propisan ovom odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe, ako zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

Kako se radi o važnoj Odluci pozivamo zainteresiranu javnost da uzme aktivno učešće te svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog Odluke dostave putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na e-mail: procelnik@sodolovci.hr ili putem poštanske službe na adresu općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31215 Ernestinovo.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je od 16. rujna 2019. do 16. listopada 2019. godine.

Nacrt Odluke o komunalnom redu

OBRAZAC savjetovanje Odluka o komunalnom redu

JAVNI POZIV za savjetovanje

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU Odluka o komunalnom redu, 18. listopada 2019

Prijedlog proračuna Općine Šodolovci za 2019. godinu, 15.11.2018. - 15.12.2018.

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) Općinski načelnik Općine Šodolovci utvrdio je Prijedlog Proračuna Općine Šodolovci za 2019. godinu te ga je dostavio na znanje Općinskom vijeću Općine Šodolovci. Prijedlog Proračuna objavljuje se i na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.

Kako se radi o temeljnom financijskom dokumentu kojim se utvrđuje djelovanje i rad općine Šodolovci tijekom 2019. godine pozivamo zainteresiranu javnost da uzme aktivno učešće te svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog Proračuna dostave putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na e-mail: racunovodstvo@sodolovci.hr ili putem poštanske službe na adresu općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31216 Antunovac.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je od 15. studenoga 2018. do 15. prosinca 2018. godine.

OBRAZAC savjetovanje s javnosti PRORAČUN 2019.g.

Prijedlog Proračuna 2019.g.

Izvješće o savjetovanju- Prijedlog Proračuna Općine Šodolovci za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, 15.11.2018. - 15.12.2018.

Stupanje na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) dovelo je do potrebe donošenja niza novih odluka jedinica lokalne samouprave kako bi se iste uskladile sa zakonskim odredbama. Slijedom naprijed navedenog potrebno je donijeti i novu Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Šodolovci.
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Šodolovci objavljuje se na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.

Umjesto dosadašnjeg obračuna visine komunalne naknade na mjesečnom nivou, prema novom zakonskom uređenju, komunalna naknada iskazuje se u godišnjem iznosu a može se plaćati obročno. Način plaćanja odredit će se novom Odlukom o komunalnoj naknadi Općine Šodolovci.
Nova vrijednost boda izračunata je množenjem trenutno važećeg boda od 0,18 kn/m² s 12 mjeseci, te je na taj način dobivena nova vrijednost boda koja iznosi 2,16 kn/m² godišnje. Što zapravo predstavlja prijedlog da se zadrži postojeća visina komunalne naknade.

Kako se radi o važnoj Odluci pozivamo zainteresiranu javnost da uzme aktivno učešće te svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog Odluke dostave putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na e-mail: procelnik @sodolovci.hr ili putem poštanske službe na adresu općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31216 Antunovac.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je od 15. studenoga 2018. do 15. prosinca 2018. godine.

OBRAZAC za sudjelovanje

ODLUKA o vrijednosti boda za komunalnu naknadu

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU- Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Šodolovci

Revizija Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci, 13. veljače - 13. ožujka 2018. godine

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) Općina Šodolovci provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pri donošenju Revizije Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci za razdoblje 2017. -2022. godine., putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta.

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Revizije Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci za razdoblje 2017. -2022. godine.

Svrha donošenja ove Revizije Plana gospodarenja otpadom je usklađenje Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci usvojenog 2015. godine s kasnijim zakonskim izmjenama u cilju unapređenja sustava gospodarenja otpadom.

S obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu članka 22. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: procelnik@sodolovci.hr ili poštom na adresu Općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31216 Antunovac.

Za dostavu prijedlog i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz Reviziju Plana.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 13. veljače do 13. ožujka 2018. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Šodolovci će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

ŠODOLOVCI, Plan gospodarenja otpadom nacrt, 2017

JAVNI POZIV na sudjelovanje u savjetovanju

OBRAZAC za sudjelovanje 

 

 

Skip to content