Zakonski okvir djelovanja JLPRS

Zakoni koji se odnose na područje rada JLPRS

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15
 • Zakon o lokalnim izborima NN 144/12, 121/16
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa NN 26/11, 12/12, 48/13, 57/15
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16
 • Zakon o lokalnim porezima NN 115/16
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15
 • Zakon o grobljima NN 19/98, 50/12
 • Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
 • Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13
 • Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16
 • Zakon o udrugama NN 74/14
 • Zakon o sportu NN 71/06, 150/08,124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi NN 47/90, 27/93, 38/09
 • Zakon o najmu stanova NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/15, 121/16
 • Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
 • Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12
 • Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09
 • Zakon o upravnim pristojbama NN 115/16
 • Zakon o upravnim sporovima NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16
 • Opći porezni zakon NN 115/16
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 91/10, 112/12
 • Ovršni zakon NN 112/12, 25/13, 93/14, 5
Skip to content