JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci (Klasa: 406-01/22-03/1, Urbroj: 2158-36-02-22-1) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci (Klasa: 406-01/22-03/1, Urbroj: 2158-36-02-22-2) Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci

 

I.

Predmet prodaje je rabljeni radni stroj sa priključnom opremom u vlasništvu Općine Šodolovci sa sljedećim karakteristikama:

– vrsta vozila: radni stroj

– marka: JCB

– tip vozila: 3CX 4

– model: WDCD

– broj šasije: JCB365743

– oblik karoserije: rovokopač

– godina proizvodnje: 1991

– vrsta motora: diesel

– snaga motora u kw: 62

– broj prijeđenih kilometara: 6417,50

– ne registriran, odjavljen

– priključna oprema: žlica i ralica.

 

II.

 

Početna cijena za predmetno vozilo iz točke I. utvrđuje se u iznosu od 29.222,39 kuna (slovima: dvadesetdevettisućadvijestotinedvadesetdvijekuneitridesetdevetlipa), sukladno Vještačenju vrijednosti vozila sa priključnom opremom JCB 3CX 4, WDCD, od 01. lipnja 2022. godine Centra za vještačenje i procjene d.o.o. iz Vinkovaca.

 

III.

Natjecatelji/ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti iznos jamstva za ozbiljnost ponude u visini od 1.000,00 kuna.

Jamstvo se uplaćuje na žiro-račun Općine Šodolovci IBAN HR5325000091861400006, model 68, poziv na broj: 7706-OIB uplatitelja, opis plaćanja: jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ponuditelju, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ostalima se ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 

IV.

Javni natječaj za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci objavit će se u „Glasu Slavonije“ te na mrežnoj stranici Općine Šodolovci www.sodolovci.hr .

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

V.

Prodaja radnog stroja obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Radni stroj svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj 031/296-082, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati.

Dodatne informacije o radnom stroju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti osobno u prostorijama Općine ili na telefon 031/296-082.

 

VI.

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku na adresu:

Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31200 Osijek s naznakom „Natječaj za prodaju rabljenog radnog stroja“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u „Glasu Slavonije“.

 

VII.

 

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku te obvezno sadržavati:

– Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv ponuditelja pravne osobe, adresu te kontakt telefon,

– Presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, obrtnog i drugog registra za ponuditelja pravnu osobu,

– dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u propisanom iznosu iz točke III. ove Odluke,

– naznaku IBAN račun za povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,

– iznos ponuđene kupoprodajne cijene, najmanje u visini početne cijene vozila iz točke 2. ove Odluke.

VIII.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja sadrži najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente iz točke VII. ove Odluke.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

 

IX.

 

Otvaranje ponuda obavit će se dana 11. srpnja 2022. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci.

Ponuditelji imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda osobno ili preko punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od strane javnog bilježnika.

 

X.

 

Na temelju otvaranja i pregleda ponuda i zapisnika Povjerenstva o istome općinski načelnik Općine Šodolovci donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Svi ponuditelji biti će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda.

Općinski načelnik Općine Šodolovci zadržava pravo da nakon provedenog postupka na odabere niti jednu ponudu te poništi natječaj.

 

XI.

 

Po zaprimanju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, izabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od osam dana pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji rabljenog radnog stroja s Općinom Šodolovci te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjene za uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude na IBAN račun Općine Šodolovci.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni preostali iznos ponuđene kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora za radni stroj ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

 

 

ZA POVJERENSTVO:

                                                                                                                 Jovana Avrić, mag. iur.

JAVNI NATJEČAJ prodaja KOMBINIRKE

Skip to content