Upravni odjeli

Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ustrojen je Jedinstveni upravni odjel, čije se ustrojstvo uređuje općim aktima, a njegovim radom upravlja pročelnik. Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća i akata općinskog načelnika, donosi pojedinačne akte kojima rješavaju pitanja o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, vodi očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaje propisana uvjerenja i potvrde, obavlja i druge poslove od interesa za Općinu i njena tijela sukladno zakonima, Statutu i drugim propisima.

Jovana Avrić, mag. iur.

PROČELNICA

telefon: 031/296-083
mobitel: 091/600-3735
e-mail: procelnik@sodolovci.hr

 

Darija Ćeran, mag. oec.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANCIJSKE POSLOVE

Telefon: 031/296-083
Mobitel: 091/153-8166
e-mail: racunovodstvo@sodolovci.hr

 

Ana Aleksić

REFERENT-ADMINISTRATOR ZA PROJEKTE

Telefon: 031/296-083
Mobitel: 099/5209327
e-mail: projekti@sodolovci.hr

 

Milica Borjan

REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Telefon: 031/296-083
Mobitel: 099/481-9142
e-mail: redar@sodolovci.hr

Skip to content