Statut

Statut Općine Šodolovci (Službeni glasnik 3/09)

Izmjene i dopune statuta Općine Šodolovci (Službeni glasnik 2/13)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Šodolovci (Službeni glasnik 7/16)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Šodolovci (9. ožujka 2018.)


 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 21. Statuta Općine Šodolovci (Službeni glasnik Općine Šodolovci br. 1/06) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 4. Sjednici održanoj 31. Kolovoza 2009. Godine donosi:

STATUT OPĆINE ŠODOLOVCI

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statut se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Šodolovci, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odredbe o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalne manjine, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Šodolovci.

Članak 2.

Općina Šodolovci je jedinica lokalne samouprave.

U sastavu Općine Šodolovci su sljedeća naselja: Ada, Koprivna, Palača, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Šodolovci i Silaš.

Granice Općine Šodolovci su granice katastarskih Općina Ada, Koprivna, Paulin Dvor i Šodolovci, a u katastarskoj Općini Palača do granice sa Vukovarsko-srijemskom županijom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine Šodolovci je u Šodolovcima, Ive Andrića 3.

Tijela Općine Šodolovci imaju pečate, čiji je oblik propisan posebnim propisom.

Način uporabe i čuvanja pečata utvrdit će se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i drugim
propisima.

 II OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina Šodolovci ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. Ovog članka predstavlja se Općina Šodolovci i izražava pripadnost Općini.

Način uporabe i zaštita obilježja utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Opis grba i zastave Općine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 6.

Dan Općine Šodolovci je 29. svibnja koji se svečano slavi kao Općinski blagdan.

III JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Općinsko Vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Šodolovci, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 8.

Javna priznanja Općine Šodolovci su:

 1. Počasni građanin Općine Šodolovci
 2. Nagrada za životno djelo
 3. Plaketa Općine Šodolovci

Članak 9.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove podjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Šodolovci uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 11.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 12.

Sporazum o suradnji Općine Šodolovci i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasniku Općine Šodolovci.

 V SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Općina Šodolovci je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 14.

Općina Šodolovci u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Općina Šodolovci može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 16.

Općinsko vijeće Općine Šodolovci, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na županiju Osječko-baranjsku, u skladu s njezinim Statutom.

VI NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine i 20 % birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

 • kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
 • kada svojim radom prouzroče Općini Šodolovci znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1 % od proračuna Općine u tekućoj godini, a ako 1 % od proračuna iznosi preko 500.000,00 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000,00 kuna.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. Ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća odnosno četiri vijećnika. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20 % birača upisanih u popis birača.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od šest mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 20.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 18. stavku 2. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Šodolovci, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 23.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 24.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 25.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. Ovog članka može dati jedna trećina vijećnika, odnosno četiri vijećnika vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članka 26.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja oduke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10 % birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 28.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Šodolovci kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. Ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e- mailom).

 VII TIJELA OPĆINE ŠODOLOVCI

Članak 29.

Tijela Općine Šodolovci su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

 1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 30.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti
Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine Šodolovci,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Šodolovci čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna
 • odluku o promjeni granice Općine Šodolovci,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog odjela,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava
vijeće na prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednik vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika.

Općinsko vijeće može imati i više od 11 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost hrvatskog naroda u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 35.

Pripadnicima hrvatskog naroda jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću Općine Šodolovci.
Pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na zastupljenost u Općinskom vijeću Općine Šodolovci s jednim vijećnikom hrvatskog naroda.

Članak 36.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 • ako odjavi prebivalište s područja Općine Šodolovci, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku načelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je i član glasovati,
 • prihvatiti se članstva najviše u dva radna tijela u koja ga izabere Općinsko vijeće,
 • tražiti i dobiti podatke potrebne na obavljanje dužnosti vijećnika od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanje dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Komisija za izbor i imenovanja,
 • Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
 • Mandatna komisija.

Članak 42.

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 43.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 45.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova , djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 46.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenja proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Šodolovci čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do
  1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela,
 • imenuje i razrješava pročelnika upravnog odjela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanje ponuda ili raspisivanje natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom vijeća o poslovnim prostorima,
 • organizira zaštitu o požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • nadzire rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnesu drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 47.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 48.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj- lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od šest mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 49.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji Osječko- baranjskoj te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
 • ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima vijeća.

Članak 50.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 51.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenika načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Članak 52.

Općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno.

Zamjenik općinskog načelnika svoju dužnost može obavljati profesionalno i dužan je u roku osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest o tome hoće li dužnost obavljati profesionalno.

Članak 53.

Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

 • danom podnošenja ostavke,
 • danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • danom odjave prebivališta s područja jedinice,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • smrću.

Općinsko vijeće u roku od osam dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

Članak 54.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

VIII OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE

Članak 55.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Šodolovci sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Za područje Općine Šodolovci osniva se Vijeće srpske nacionalne manjine.

Članak 56.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Šodolovci imaju pravo:

 • predlagati tijelima Općine Šodolovci mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine,
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Općinskog vijeća Općine Šodolovci.

Članak 57.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 58.

Na području Općine, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 59.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

 • u sastavu svojih pečata i žigova,
 • u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište, te u službenim i svečanim prostorijama
 • u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 60.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi i svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 61.

Općina Šodolovci u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Općina Šodolovci osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina.

IX RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA NACIONALNE MANJINE

Članak 62.

U Općini Šodolovci je ravnopravna službena uporaba hrvatskog jezika i latiničnog pisma i jezika i pisma srpske nacionalne manjine na cijelom području Općine Šodolovci.

Članak 63.

U Općini Šodolovci rad Općinskog vijeća odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, srpskom jeziku i ćiriličnim pismom.

U Općini Šodolovci osigurava se dvojezično, na hrvatskom i srpskom jeziku:

 1. ispisivanje teksta pečata istom veličinom slova,
 2. ispisivanje natpisnih ploča predstavničkog i upravnog tijela Općine Šodolovci, kao i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti istom veličinom slova,
 3. ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova.

Vijećnicima, odnosno građanima Općina Šodolovci osigurava dvojezično na hrvatskom i srpskom jeziku:

 1. dostavu materijala za sjednice Općinskog vijeća,
 2. izradu zapisnika i objava zaključaka,
 3. objavljivanje službenih obavijesti i poziva Općinskog vijeća i upravnog tijela, kao i materijala za sjednicu Općinskog vijeća.

Općina Šodolovci osigurava pravo građanima da im se dvojezično, na hrvatskom i srpskom jeziku:

 1. izdaju javne isprave,
 2. tiskaju obrasci koji se koriste u službene svrhe.

Pripadnici srpske manjine imaju u postupku prvog i drugog stupnja pred upravnim tijelom Općine Šodolovci ista prava kao i u postupku pred tijelima državne uprave prvog stupnja.

Članak 64.

Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo slobodno isticati svoje nacionalne zastave i simbole, zajedno sa zastavom Republike

Hrvatske na dan Općine Šodolovci i dane državnih blagdana, te da zastava srpske manjine bude stalno istaknuta na zgradi Općine zajedno sa zastavom republike Hrvatske.

Članak 65.

Općina Šodolovci, u skladu sa svojim mogućnostima financijski pomaže informativnu i izdavačku djelatnost pripadnika srpske nacionalne manjine, te pruža financijsku pomoć radu kulturno-umjetničkih društava srpske nacionalne manjine.

X UPRAVNA TIJELA

Članak 66.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Šodolovci utvrđenih zakonom i ovim Statutom ustrojava se jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koga na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 67.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 68.

Sredstva za rad odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Šodolovci i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

XI JAVNE SLUŽBE

Članak 69.

Općina Šodolovci u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 70.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 14. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

XII MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 71.

Na području Općine Šodolovci osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za naselja koja čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 72.

Mjesni odbori na području Općine Šodolovci su:

 • Mjesni odbor Ada za naselje Ada,
 • Mjesni odbor Palača za naselje Palača,
 • Mjesni odbor Paulin Dvor za naselje Paulin Dvor,
 • Mjesni odbor Petrova Slatina za naselje Petrova Slatina,
 • Mjesni odbor Koprivna za naselje Koprivna,
 • Mjesni odbor Silaš za naselje Silaš i
 • Mjesni odbor Šodolovci za naselje Šodolovci.

Članak 73.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. Ovog članka daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 74.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 75.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, osnovna pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 76.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 77.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika pet članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 79.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 80.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 81.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom
području.

Članak 82.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 83.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 84.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnoga odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 85.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci.

Članak 86.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 87.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XIII IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 88.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Šodolovci, čine imovinu Općine Šodolovci.

Članak 89.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 90.

Općina Šodolovci ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća.
 • prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
 • prihodi od trgovačkih društva i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
 • prihodi od koncesija,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima sa županijom i Republikom Hrvatskom,
 • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 91.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Šodolovci iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 92.

Proračun Općine Šodolovci i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 93.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i po postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 94.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 95.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XIV AKTI OPĆINE

Članak 96.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 97.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom vijeća.

Članak 98.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 99.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 96. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnog odjela.

Članak 100.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

Članak 101.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 102.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 103.

Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 104.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u službenom glasniku Općine Šodolovci.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XV JAVNOST RADA

Članak 105.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnog odjela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 106.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica vijeća,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Šodolovci i na web stranicama Općine.

Javnost rad Općinskog načelnika osigurava se:

 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine i na web stranicama Općine,

Javnost rada upravnog odjela osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XVI SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 107.

Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 108.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika odnosno četiri vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 110.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku Općine Šodolovci.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 1/06).
Klasa: 012-03/109-01/1
Urbroj: 2121/11-09-1
Šodolovci, 31 kolovoza 2009.

Predsjednica Općinskog vijeća:
Anita Tešanović v.r.


 

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („narodne novine“ broj 144/12) te članka 31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09) Općinsko
vijeće Općine Šodolovci na 24. sjednici održanoj dana 02. travnja 2013. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE ŠODOLOVCI

Članak 1.

U Statutu Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09) u članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“

Članak 2.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Šodolovci i 20 % ukupnog broja birača Općine Šodolovci.“

Članak 3.

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Osim slučajeva iz članka 18. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20 % ukupnog broja birača Općine Šodolovci.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.“

Članak 4.

Članak 20. mijenja se i glasi:

„Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“

Članak 5.

U članku 31. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

„Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.“

Članak 6.

U članku 33. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Predsjednik općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode općinskom načelniku.“

Članak 7.

U članku 36. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi koje glase:

„a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.“

U stavku 3. riječ „troškova“ briše se.

Članak 8.

U članku 37. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

„ako je pravomoćnom sudskom Odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke.“

podstavak 4. mijenja se i glasi:

„ako mu prestane prebivalište s područja Općine.“

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.“

Članak 9.

U članku 38. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., iza kojeg se dodaju stavci 4., 5. i 6. koji glase:

„ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članak, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku općinskog vijeća.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 10.

U članku 39. stavku 1. dodaje se podstavak 9. koji glasi:

„- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća.“

Članak 11.

U članku 44. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

„- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti, te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost.“

Podstavak 5. briše se.

Članak 12.

U članku 46. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi:

„a počinje prvog radnog dana koji slijedi dan nakon objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.“

U stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:

„- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Šodolovci čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.“

Iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji glasi:

„-imenuje i razrješava predstavnike Općine Šodolovci u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Šodolovci, trgovačkih društava u kojima Općina Šodolovci ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Šodolovci osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.“

Podstavci od 10. do 26. se pomiču:

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 10. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Šodolovci.“

Članak 13.

U članku 49. Stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

„- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“

Članak 14.

U članku 50. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na jednog zamjenika općinskog načelnika.“

Članak 15.

Članak 52. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik i zamjenici općinskog načelnika mogu svoju dužnost obavljati profesionalno i dužni su u roku 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest o tome hoće li dužnost obavljati profesionalno:“

Članak 16.

Članak 53. mijenja se i glasi:

„Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

 • danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem
  upravnom postupku,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
  trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom prestanka prebivališta na području Općine Šodolovci,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • smrću.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.“

Članak 17.

Članak 54. mijenja se i glasi:

„općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.“

Članak 18.

U članku 70. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike Općine Šodolovci u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina Šodolovci.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 19.

Članci 71. do 88. brišu se.

Članak 20.

U članku 100. stavku 1. iza riječi fizičkih i pravnih osoba dodaju se riječi „(upravne stvari)“.

Članak 21.

Članak 101. mijenja se i glasi:

„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“

Članak 22.

U članku 104. stavak 2. mijenja se i glasi:

„opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.“

Članak 23.

Ovlašćuje se komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Šodolovci.

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šodolovci“, osim članka 5., 9. i 12. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članka 8. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

KLASA: 012-03/13-01/1

URBROJ: 2121/11-13-1

Šodolovci, 02. travnja 2013.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Anita Tešanović

 

 


Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 21. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine
donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ŠODOLOVCI

Članak 1.

U Statutu Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13) članak 6. mijenja se i glasi:
„Dan Općine Šodolovci je 12. svibnja koji se svečano slavi kao Općinski blagdan.“

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šodolovci.

KLASA: 012-03/16- 01/1
URBROJ: 2121/11-16- 1
Šodolovci, 20. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Starčević

 


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 31. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasni Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 8. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. donijelo je

STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Općine Šodolovci

Članak 1.

Statut Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16) mijenja se i dopunjava prema odredbama ove Statutarne odluke.

Članak 2.

Mijenja se i uređuje numeracija poglavlja te sada glasi:

I. OPĆE ODREDBE
II. OBILJEŽJA OPĆINE
III. JAVNA PRIZNANJA
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
VII. TIJELA OPĆINE ŠODOLOVCI
VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE
IX. RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA NACIONALNE MANJINE
X. UPRAVNA TIJELA
XI. JAVNE SLUŽBE
XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
XIII. AKTI OPĆINE
XIV. JAVNOST RADA
XV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Naziv poglavlja: „VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE“ mijenja se i glasi: „VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA.“
Naziv poglavlja: „IX. RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA NACIONALNE MANJINE“ mijenja se i glasi: „IX. RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA.“
Naziv poglavlja: „X. UPRAVNA TIJELA“ mijenja se i glasi: „X. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL.“
Poglavlje: „XV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA“ briše se.
Dosadašnje poglavlje: „XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“ postaje poglavlje: „XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.“

Članak 3.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

„Članak 1.a

Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.“

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Članak 4.

Općina Šodolovci kao službena obilježja može imati grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Šodolovci i izražava pripadnost općini.
Način uporabe i zaštita obilježja utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Grb i zastava Općine Šodolovci ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“

Članak 5.

U članku 18. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Referendum raspisan radi pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine nije obvezujući.“

Članak 6.

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Članak 19.

Osim slučajeva iz članka 18. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim može podnijeti najmanje 20 % ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i osobni identifikacijski broj) te vlastoručni potpis birača odnosno vijećnika.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma (uključivo i referenduma za opoziv) podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana primitka.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma valjan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke kojom se utvrđuje valjanost prijedloga.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.“

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:

„Članak 20.

Ako je raspisivanje referenduma o pitanjima iz članka 18. stavak 1. ovog Statuta predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o raspisivanju referenduma ili odluku kojom se izjašnjava da ne prihvaća prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga i stavka 1. ovog članka.

Odluka o raspisivanju referenduma iz stavka 2. ovog Statuta donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.“

Članak 8.

Iza članka 20. dodaju se članci 20.a i 20.b koji glase:

„Članak 20.a

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.“

„Članak 20.b

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u općini.“

Članak 9.

U članku 32. stavak 2. briše se.

Članak 10.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima, kao i onih izabranih na prijevremenim izborima, traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojima se uređuju lokalni izbori odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona kojima se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.“

U članku 36. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“

Članak 11.

U članku 41. stavak 4. mijenja se i glasi:

„U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:

 • zastupa Općinu Šodolovci;
 • priprema prijedloge općih akata;
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
 • kao jedini ovlašteni predlagatelj utvrđuje prijedlog proračuna Općine na način i u rokovima propisanim zakonom;
 • donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u slučaju kad je raspušteno Općinsko vijeće, a istovremeno nije razriješen dužnosti i općinski načelnik te po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske predlaže povjereniku donošenje nove odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka;
 • donosi plan javne nabave;
 • podnosi Općinskom vijeću na usvajanje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna na način i rokovima propisanim zakonom;
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, ukoliko je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna;
 • upravlja prihodima i rashodima Općine;
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel;
 • imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na način propisan zakonom;
 • utvrđuje plan prijema za službenike u Jedinstveni upravni odjel Općine;
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine Šodolovci u tijelima javnih ustanova i ustanova kojima je osnivač Općina Šodolovci, trgovačkih društava u kojima Općina Šodolovci ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Šodolovci osnivač, ako posebnim zakonom nije drugaćije određeno;
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti;
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
 • podnosi izvješća Općinskom vijeću, na način i u rokovima u kojima je to propisano zakonom;
 • raspisuje natječaj i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom vijeća o poslovnim prostorima;
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;
 • organizira civilnu zaštitu na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje civilne zaštite;
 • usmjerava rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na Općinu;
 • daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnosi drugi ovlašteni predlagatelj;
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 17. Općinskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja. Odluka se objavljuje u „službenom glasniku Općine Šodolovci.“

Članak 12.

U članku 52. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Kada dužnost obavljaju volonterski, općinski načelnik i njegovi zamjenici u godini održavanja redovnih lokalnih izbora ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti.“

Članak 13.

Dosadašnji članak 88. postaje članak 71.

Članak 14.

Dosadašnji članak 89. postaje članak 72..

U stavku 1. riječ „domaćina“ mijenja se i glasi: „gospodara“.

Članak 15.

Dosadašnji članak 90. postaje članak 73.

U stavku 2. točka 2. riječ „stvari“ mijenja se i glasi: „imovine“.

U stavku 2. točka 7. briše se riječ „dotacije“.

Članak 16.

Dosadašnji članci 91. i 92. postaju članci 74. i 75.

Članak 17.

Dosadašnji članak 93. postaje članak 76.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„U slučaju kada je raspušteno predstavničko tijelo, a istovremeno nije razriješen i općinski načelnik, donosi se odluka o financiranju nužnih izdataka i rashoda, na način i u rokovima propisanim zakonom.“

Članak 18.

Dosadašnji članci 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105. i 106. postaju članci 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88. i 89.

Članak 19.

Dosadašnji članci 107. i 108. brišu se.

Članak 20.

Dosadašnji članak 109. postaje članak 90.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „službenom glasnik Općine Šodolovci“.

KLASA: 012-03/18-01/1
URBROJ: 2121/11-18-1
Šodolovci, 09. ožujka 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Starčević