Komunalne usluge

Na području Općine Šodolovci pružanje komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada vrši tvrtka

MULL TRANS d.o.o.,
Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje,
OIB: 81751042466
Telefon: 049/587-810,
Fax: 049/249-240
email: info@mulltrans.eko-flor.hr
web: www.mulltrans.eko-flor.hr

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Šodolovci

 

Pružanje ostalih komunalnih usluga vrši komunalno trgovačko društvo Općine Šodolovci.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ŠODOLOVCI d.o.o.
Ruđera Boškovića 42, Koprivna
OIB: 29637171356
IBAN: HR07 2500 0091 1013 8973 2
Telefon:031/296-083

 

Odlaganje otpada

Spremnici za prikupljanje papira postavljeni su na sljedećim lokacijama:
Šodolovci, Ive Andrića 3,
Šodolovci, Trg Slobode bb,
Silaš, Borisa Kidriča 1,

Ada, Glavna 6.

Odvoz miješanog komunalnog otpada

Miješani komunalni otpad u naseljima na području Općine Šodolovci odvozi se tri puta mjesečno – petkom.
Cjenik usluge odvoza komunalnog otpada – Mull Trans d.o.o.

Odvoz selektivnog otpada (vreće za papir i plastiku)

2. veljače 2018.

2. ožujka 2018.

6. travnja 2018.

4. svibnja 2018.

01. lipnja 2018.

6. srpnja 2018.

NAPOMENA: Spremnike treba postaviti na mjesto za preuzimanje najkasnije do 6:00 h ujutro!

Informativni letak općine Šodolovci o razvrstavanju otpada

 

Odvoz glomaznog otpada

Odvoz će se izvršiti 20. ožujka 2018. godine.

Da bi vam se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na naš broj telefona 049/587-837 ili putem email adres: glomazni@eko-flor.hr

Prilikom prijave trebati će se navesti podaci o korisniku (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezna rama od bicikla, madraci i sl.).

Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad odložite UNUTAR DVORIŠTA, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke MULL TRANS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog.

Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu, dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke MULL TRANS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.

DA, jest glomazni otpadNE, nije glomazni otpad
Plastika (stolice, posude, …), Drvenarija (namjštaj, palete, …), Metal (posuđe, namještaj, …), Ostalo (madraci, kauči, …)Građevinski otpad (šuta, cigla, beton, …), Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi, …), Akumulatori, gume, Električni i elektronski otpad

 

VAŽNO! Ono što nije glomazni otpad, neće biti pokupljeno!

NAPOMENA: Objaveštavamo vas kako su zbog stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) moguće izmjene dostavljenih rasporeda i obavijesti. O svim izmjenama biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Opći uvjti poslovanja tvrtke MULL TRAND d.o.o. javno su objavljeni na www.mulltrans.eko-flor-hr

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Informacije i obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu građani mogu prijaviti Općini Šodolovci svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati na telefon 031/296-082 ili na e-mail adresu opcina-sodolovci@os.t-com.hr.

prijava_nepropisno_odbacenog_otpada

cjenik_komunalnih_usluga