Gospodarenje otpadom

Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Na području Općine Šodolovci pružanje komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada vrši tvrtka

STRUNJE TRADE D.O.O.
Bana Josipa Šokčevića 153
32251 Privlaka
Telefon: 032/398-949
Telefaks: 032/398-048

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog

 

Odlaganje otpada

Spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike postavljeni su na sljedećim lokacijama u naseljima na području općine Šodolovci:
 • Ada, Glavna 6 (kod društvenog doma),
 • Koprivna, Ruđera Boškovića 42 (kod društvenog doma),
 • Palača, Braće Marčetića (kod društvenog doma),
 • Paulin Dvor, Sportska ulica (kod društvenog doma),
 • Petrova Slatina, Kordunaška 48 (kod društvenog doma),
 • Silaš, Borisa Kidriča 1 (kod društvenog doma),
 • Šodolovci, Sportska ulica (na ulazu u sportsku ulicu).

 

Rad mobilnih reciklažnih dvorišta u općini Šodolovci za 2023. g.

Rad mobilnih reciklažnih dvorišta

RAD MOBILNIH RECIKLAŽNIH DVORIŠTA U OPĆINI ŠODOLOVCI ZA 2023

 

 

Odvoz miješanog komunalnog otpada

Miješani komunalni otpad u naseljima na području Općine Šodolovci odvozi se tri puta mjesečno – SRIJEDOM.

 

 

Odvoz selektivnog otpada (vreće za papir i plastiku)- ODVOZI SE SVAKI PRVI ČETVRTAK U MJESECU

NAPOMENA: Spremnike treba postaviti na mjesto za preuzimanje najkasnije do 6:00 h ujutro!

Informativni letak općine Šodolovci o razvrstavanju otpada

 

 

Plan dostupnosti mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. U mobilno reciklažno dvorište u skladu sa terminima koji su objavljeni dolje niže, mogu se odložiti sljedeće vrste otpada:

 • Papirna i kartonska ambalaža
 • Papir i karton
 • Metalna ambalaža
 • Metali
 • Staklena ambalaža
 • Staklo
 • Plastična ambalaža
 • Plastika
 • Odjeća
 • Tekstil
 • Glomazni otpad

 

Odvoz glomaznog otpada

Glomazni komunalni otpad koncesionar odvoziti najmanje jedan puta godišnje te će o terminu blagovremeno obavijestiti sve korisnike.

DA, jest glomazni otpad NE, nije glomazni otpad
Plastika (stolice, posude, …),
Drvenarija (namještaj, palete, …),
Metal (posuđe, namještaj, …),
Ostalo (madraci, kauči, …)
Građevinski otpad (šuta, cigla, beton, …),
Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi, …),
Akumulatori,
gume,
Električni i elektronski otpad

 

 

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Informacije i obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu građani mogu prijaviti Općini Šodolovci svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati na telefon 031/296-082 ili na e-mail adresu opcina-sodolovci@os.t-com.hr.

prijava_nepropisno_odbacenog_otpada

cjenik_komunalnih_usluga

ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada.

Odluka o mjerama za sprečavanje protuzakonitog odbacivanja otpada, 11. travnja 2022

 

 

Izobrazno/informativne aktivnosti

 

Skip to content