Gospodarenje otpadom

Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Na području Općine Šodolovci pružanje komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada vrši tvrtka

DAVATELJ JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Nevkoš d.o.o. za uslužne djelatnosti
Martina Ballinga 5
32100 Vinkovci
telefon: 032/306-130
– ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Miješani komunalni otpad u naseljima na području Općine Šodolovci obavljat će se tjedno – svaki utorak u tjednu (druga smjena od 13,00 sati pa nadalje)
– ODVOZ SELEKTIVNOG OTPADA – PAPIR I PLASTIKA
Selektivni otpad odvozit će se jednom mjesečno i to drugog utorka u mjesecu (druga smjena od 13,00 sati pa nadalje).

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog

 

Odlaganje otpada

Spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike postavljeni su na sljedećim lokacijama u naseljima na području općine Šodolovci:
 • Ada, Glavna 6 (kod društvenog doma),
 • Koprivna, Ruđera Boškovića 42 (kod društvenog doma),
 • Palača, Braće Marčetića (kod društvenog doma),
 • Paulin Dvor, Sportska ulica (kod društvenog doma),
 • Petrova Slatina, Kordunaška 48 (kod društvenog doma),
 • Silaš, Borisa Kidriča 1 (kod društvenog doma),
 • Šodolovci, Sportska ulica (na ulazu u sportsku ulicu).

 

Rad mobilnih reciklažnih dvorišta u općini Šodolovci za 2023. g.

DATUM MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA  

 

NASELJE

 

 

LOKACIJA

 

 

VRIJEME (h)     

21.03.2024. Šodolovci Parking kod ulaza u Sportsku ulicu 08:00-14:00
18.04.2024. Silaš Slavonska ulica- kod Silosa 08:00-14:00
07.05.2024. Paulin Dvor Ulaz u Sportsku ulicu- parking Društvenog doma 08:00-14:00
16.05.2024. Ada Ulaz kod Bosanske ulice 08:00-14:00
20.06.2024. Petrova Slatina Kordunaška ulica 48 – parking uz Društveni dom 08:00-14:00
02.07.2024. Palača Ulaz u ulicu Braće Marčetića- uz Društveni dom 08:00-14:00
18.07.2024. Koprivna Nikole Tesle 42, Koprivna ( parking ispred Društvenog doma) 08:00-14:00
03.09.2024. Silaš Slavonska ulica- kod Silosa 08:00-14:00
19.09.2024. Šodolovci Parking kod ulaza u Sportsku ulicu 08:00-14:00
17.10.2024. Ada Ulaz kod Bosanske ulice 08:00-14:00
05.11.2024. Paulin Dvor Ulaz u Sportsku ulicu- parking Društvenog doma 08:00-14:00
21.11.2024. Palača Ulaz u ulicu Braće Marčetića- uz Društveni dom 08:00-14:00
19.12.2024. Petrova Slatina Kordunaška 48- parking uz Društveni dom 08:00-14:00

OBAVIJEST O RADU MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U NASELJU ŠODOLOVCI 2024. GODINA

 

Odvoz miješanog komunalnog otpada

Miješani komunalni otpad u naseljima na području Općine Šodolovci odvozi se tri puta mjesečno – SRIJEDOM.

 

 

Odvoz selektivnog otpada (vreće za papir i plastiku)- ODVOZI SE SVAKI PRVI ČETVRTAK U MJESECU

NAPOMENA: Spremnike treba postaviti na mjesto za preuzimanje najkasnije do 6:00 h ujutro!

Informativni letak općine Šodolovci o razvrstavanju otpada

 

 

Plan dostupnosti mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. U mobilno reciklažno dvorište u skladu sa terminima koji su objavljeni dolje niže, mogu se odložiti sljedeće vrste otpada:

 • Papirna i kartonska ambalaža
 • Papir i karton
 • Metalna ambalaža
 • Metali
 • Staklena ambalaža
 • Staklo
 • Plastična ambalaža
 • Plastika
 • Odjeća
 • Tekstil
 • Glomazni otpad

 

Odvoz glomaznog otpada

Glomazni komunalni otpad koncesionar odvoziti najmanje jedan puta godišnje te će o terminu blagovremeno obavijestiti sve korisnike.

DA, jest glomazni otpad NE, nije glomazni otpad
Plastika (stolice, posude, …),
Drvenarija (namještaj, palete, …),
Metal (posuđe, namještaj, …),
Ostalo (madraci, kauči, …)
Građevinski otpad (šuta, cigla, beton, …),
Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi, …),
Akumulatori,
gume,
Električni i elektronski otpad

 

OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

 

 

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Informacije i obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu građani mogu prijaviti Općini Šodolovci svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati na telefon 031/296-082 ili na e-mail adresu opcina-sodolovci@os.t-com.hr.

prijava_nepropisno_odbacenog_otpada

cjenik_komunalnih_usluga

ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada.

Odluka o mjerama za sprečavanje protuzakonitog odbacivanja otpada, 11. travnja 2022

 

 

Izobrazno/informativne aktivnosti

 

Skip to content