Civilna zaštita

Planske aktivnosti u sustavu civilne zaštite uređuju se dokumentima kojima se definiraju mjere smanjenja rizika od katastrofa, utvrđuje procjena rizika, planiranje, pripravnost za reagiranje i reagiranje sustava civilne zaštite te provedba mjera civilne zaštite.
Plan djelovanja civilne zaštite usklađen je sa zaključnim ocjenama Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Šodolovci koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Šodolovci 29.03.2018. godine (Klasa: 810-09/17-01/5; Urbroj: 2121/11-18-30) koja je i temelj ovog Plana.

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŠODOLOVCI

Hrvatske vode-plavna područja

Skip to content