Izdvojeno Komunalna djelatnost 

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Šodolovci

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka zamjenika općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Šodolovci  Klasa: 350-02/20-01/3, Urbroj: 2121/11-02-20-59, od 02.11.2020.god., zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Šodolovci objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO ŠODOLOVCI

 Javna rasprava s javnim uvidom trajat će devet (9) dana u vremenu od  11.11.2020. godine do 19.11.2020. godine.

 Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Šodolovci, na adresi Ive Andrića 3, Šodolovci, svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održat će se 12.11.2020. godine u 11,00 sati putem lifestream servisa sukladno naputku Ministarstva graditeljstva KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Lifestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Šodolovci www.sodolovci.hr, te će se za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućiti sudionicima postavljanje pitanja. Link lifestream servisa i detaljnije upute objavit će se naknadno na služenoj stranici Općine Šodolovci.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, iznijeti  na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom  na adresu: Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, te na adresu elektroničke pošte: procelnik@sodolovci.hr , najkasnije do 19.11.2020.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Zamjenik općinskog načelnika koji obnaša

dužnost općinskog načelnika:

Dragan Zorić

PRILOZI

3.A UVJETI KORIŠTENJA 4.A_G_P_NASELJA I GROBLJA ADA 4.B_G_P_NASELJA KOPRIVNA 4.C_G_P_NASELJA I GROBLJA PALAČA 4.D_G_P_NASELJA PAULIN DVOR 4.E_G_P_NASELJA PETROVA SLATINA 4.F_G_P_NASELJA SILAŠ 4.G_G_P_NASELJA ŠODOLOVCI 4.H_G_P_GOSPODARSKE ZONE P III. IID PPUO ŠODOLOVCI-studeni 0 OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1.A POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 2.A ENERGETSKI SUSTAV 2.B VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

 

IZVJEŠĆE

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE-III IID PPUO ŠODOLOVCI

Skip to content