Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za referent-administrator za projekte

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijem u službu službenika na radno mjesto: referent-administrator za projekte objavljuje

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

1. Povjerenstvo je utvrdilo da je u propisanom roku pristigla jedna zamolba, koja sadrži sve tražene priloge, te pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja:

  • Ana Aleksić, Ive Andrića 88, Šodolovci

2. Pisano testiranje održat će se dana 19.02.2020. godine, s početkom u 12,00 sati. Testiranje će se održati u prostorijama općine Šodolovci na adresi Ive Andrića 3, Šodolovci. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno sprečavaju da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana do početka pisanog testiranja, odnosno do 12.00 sati ne odazove, bez obzira na razloge povukao svoju prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Pisano testiranje sadržavat će i praktične zadatke iz računovodstva i financija (zadaci knjiženja).

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih vještina) te osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije.

3. Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11),
  3. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14),
  4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10),
  5. Statut općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13),
  6. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, podrška učinkovitoj provedbi vanjske pomoći EK, listopad 2008. dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
  7. Upute za prijavitelje ZAŽELI – pročišćena verzija od 14. 2. 2018. dostupno na: http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Upute-za-prijavitelje_ZA%C5%BDELI-_pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87ena-verzija_14022018.docx

4. rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči općine u Šodolovcima i na mrežnoj stranici općine Šodolovci www.sodolovci.hr tijekom sljedećeg dana (20.02.2020. godine) najkasnije do 10 sati.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, po abecednom redu provest će se intervju dana 20.02.2020. godine s početkom u 13.00 sati.

5. Objavom ovog poziva kandidati se smatraju obaviještenima o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

6. Ovaj poziv objavit će se na mrežnoj stranici općine Šodolovci www.sodolovci.hr i na oglasnoj ploči općine Šodolovci.

ZA POVJERENSTVO:
Darija Ćeran, mag. oec

 

PRILOZI

POZIV na prethodnu provjeru znanja

Komentari

Skip to content