Izdvojeno Obavijesti 

Raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 3, Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 6/19) zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Šodolovci donos

ODLUKU o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Šodolovci

 

Članak 1.

Predmet davanja u zakup su sljedeći poslovni prostori:
1) Poslovni prostor u naselju Šodolovci, Trg Slobode 7, lokal broj 1, površine 80 m² s početnom zakupninom od 800,00 kuna mjesečno, za djelatnost trgovine.
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina.
2) Poslovni prostor u naselju Silaš, Borisa Kidriča 1, lokal broj 1, površine 48 m² s početnom zakupninom od 480,00 kuna mjesečno, za djelatnost trgovina.
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Članak 2.

Natjecatelji/ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti iznos jamstva u visini početne zakupnine i to:
1) Za poslovni prostor u naselju Šodolovcima na adresi Trg Slobode 7 u visini od 800,00 kuna.
2) Za poslovni prostor u naselju Silaš na adresi Borisa Kidriča 1 u visini od 480,00 kuna.
Jamstvo se uplaćuje na žiro račun Općine Šodolovci iban HR53 25000091861400006, model 68, poziv na broj 7706-OIB uplatitelja.
Ponuditelju, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalima se ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe sa registriranom djelatnosti koja odgovara namjeni poslovnog prostora za koji se natječu.
Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju ponuditelji koji prema bilo kojem osnovu, zaključno s danom prijave na natječaj, imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj ili Općini Šodolovci, ili onih ponuditelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u „Glasu Slavonije“.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži najvišu ponuđenu zakupninu.

Članak 4.

Uz pisanu ponudu potrebno je priložiti:
1) Presliku osobne iskaznice (dokaz o državljanstvu) ako je ponuditelj fizička osoba,
2) Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtni registar iz kojeg je vidljivo da je tvrtka ili obrt registrirana za obavljanje djelatnosti koja odgovara namjeni prostora za koji se natječu,
3) BON-1 (za pravne osobe),
4) BON-2 (za obrtnike),
5) Dokaz o uplati jamčevine,
6) Potvrdu Općine Šodolovci o nepostojanju dugovanja prema Općini,
7) Potvrdu o nepostojanju dugovanja od porezne uprave (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja).

Članak 5.

Općina Šodolovci zadržava pravo da ne prihvati niti jednu od pristiglih ponuda te poništi natječaj.

Članak 6.

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku na adresu:
Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31215 Ernestinovo s naznakom „Natječaj za poslovni prostor“.
Poslovni prostor daje se u zakup u postojećem „VIĐENOM STANJU“. Poslovni prostor svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati na telefonski zahtjev svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati.
Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani ponuditelji mogu dobiti osobno u prostorijama Općine ili na telefon 031/296-082.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Članak 7.

Ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora i preuzeti poslovni prostor u roku od 15 dana od dana kada je pozvan na potpisivanje Ugovora.
Ugovorom će se zakupnik obvezati da će u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu, o vlastitom trošku urediti i privesti poslovni prostor ugovorenoj namjeni, te istekom navedenog roka za zakupnika počinje teći obveza plaćanja zakupnine.
Ukoliko ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora i preuzme poslovni prostor u roku od 15 dana od dana kada je pozvan na potpisivanje Ugovora, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora te da načelnik može izabrati, drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti Javni natječaj za tu lokaciju i raspisati novi Javni natječaj te će se objava za javni natječaj za predmetni poslovni prostor ponoviti.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopiti kao ovršna isprava, sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona, na trošak zakupnika,

Članak 8.

Otvaranje ponuda obaviti će se dana 11. veljače 2020. godine, s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci.
Ponuditelji imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda osobno ili preko punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od strane javnog bilježnika.

KLASA: 372-03/20-01/1
URBROJ: 2121/11-02-20-1
Šodolovci, 27. siječnja 2020.

Zamjenik općinskog načelnika koji obnaša
dužnost općinskog načelnika:
Dragan Zorić

PRILOZI

ODLUKA raspisivanje natječaja ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Komentari

Skip to content