Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prijam u službu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, u daljnjem tekstu: Zakon) a u skladu s Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci za 2020. godinu, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donosi

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto: referent- administrator za projekte

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona te posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

U službu po ovom natječaju prima se na neodređeno vrijeme radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta uz obvezni probni rad od tri mjeseca sukladno odredbi članka 26. stavak 2. Zakona.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku jedne godine od dana prijema u službu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članak 15. i 16. Zakona.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (radna knjižica, elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

 

Kandidat/kandidatkinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02 i 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 80/10), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pristupaju prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Na službenoj web-stranici Općine Šodolovci www.sodolovci.hr bit će naveden opis poslova, te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

Također će na web stranici Općine Šodolovci www.sodlovci.hr bit objavljeni podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg pravnog područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru kao i podaci o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Provjera znanja će također sadržavati i praktične zadatke iz računovodstva i knjigovodstva.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge naveden u ovom natječaju.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31215 Ernestinovo, s naznakom: „Za natječaj za prijam službenika na radno mjesto: referent- administrator za projekte“.

Prijave se mogu dostaviti i u prostorije Općine Šodolovci na navedenu adresu.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izabrati kandidat i u tom se slučaju donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

KLASA: 112-02/20-01/1
URBROJ: 2121/11-03-20-1
Šodolovci, 24. siječnja 2020.

PROČELNICA:
Jovana Avrić, mag. iur

PRILOZI

ODLUKA o raspisivanju natječaja REFERENT-ADMINISTRATOR ZA PROJEKTE

OBAVIJEST – podaci o plaći i opis radnog mjesta

Komentari

Skip to content