Natječaji i javni pozivi 

Natječaj za prijam u radni odnos – računovodstveni referent, 11/2018

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18- u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci raspisuje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci radi povećanog opsega posla

– RAČUNOVODSTVENI REFERENT- 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO VRIJEME U TRAJANJU OD ŠEST (6) MJESECI

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera, ekonomist
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

Pored navedenih Uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u skladu sa Zakonom.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (radno iskustvo, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci (uz mogućnost produženja za još šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca o zaposlenju iz koje je vidljiva vrsta poslova koju je osoba obavljala i duljina trajanja radnog odnosa, preslika ugovora o radu i sl.)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz da kandidat poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08).

Izabrani kandidat obvezan je na zahtjev poslodavca dostaviti original dokumentaciju ili omogućiti uvid u istu.

Podnositelj prijave koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je u prijavi na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koji se poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisano.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Podaci o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici općine Šodolovci www.sodolovci.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Na službenoj web-stranici Općine Šodolovci www.sodolovci.hr objavljen je opis poslova, te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31215 Ernestinovo, u roku od 8 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, s naznakom: „NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu (računovodstveni referent)“.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Statut Općine Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13, 7/16 i 4/18),
 2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave („Narodne novine“ 127/17)
 4. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17)
 5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
 6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

Provjera znanja će također sadržavati i praktične zadatke iz računovodstva i knjigovodstva.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi Odluka o poništenju. Odluka o poništenju dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na oglas. Protiv Odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Odluka o poništenju oglasa donosi se i u slučaju kada se na oglas ne prijavi niti jedan kandidat.

KLASA: 112-03/18-01/3
URBROJ: 2121/11-18-1
Šodolovci, 26. studenoga 2018.

PROČELNICA:
Jovana Avrić, mag. iur.

 

PRILOZI

OBAVIJEST opis posla i plaća

OBRAZAC Izjave o nepostajanju zapreka

OBRAZAC Izjave o poznavanju rada na računalu

IZJAVA davanje privole-suglasnosti

OGLAS prijam u službu RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Komentari

Skip to content