Javni poziv za uvid u spis predmeta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Silašu

 

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000076
URBROJ: 2157/1-01-13-01/23-17-0008
Osijek, 24. listopada 2017.

 

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Šodolovci, HR-31215 Šodolovci, Ive Andrića 3 – dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste (Ulica Nova u Silašu), 2. skupine, na građevnim česticama k.č.br. 217/9, 217/10 i 191/37 k.o. Palača, Silaš, Ulica Nova.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 6. studenoga 2017. u 8:00 sati, na lokaciji 31000 Osijek, Trg. L. Mirskog 1.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Robert Konjik, građ.teh.

PRILOZI

Izvornik javnog poziva

Komentari

Skip to content