Natječaji i javni pozivi 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Palača

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 46. Statuta Općine Šodolovci (“Službeni glasnik Općine Šodolovi” broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinski načelnik Općine Šodolovi donio je Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Šodolovci u k.o. Palača

Članak 1.

Općina Šodolovci raspisuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja Palača u k.o. Palača, označeno kao:

  1. k.č.br. 114/4, u naravi pašnjak Sieg, ukupne površine 1,9012 ha
  2. k.č.br 114/6, u naravi pašnjak, ukupne površine 1,6356 ha
  3. k.č.br. 116/1, u naravi pašnjak u selu, ukupne površine 5,2396 ha

Članak 2.

Zemljište iz članka 1. daje se u zakup na pet (5) godina.

Početna cijena zakupa iznosi 467,00 kuna/ha godišnje sukladno tablici 1. iz privitka Pravilnika o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju osobe koje imaju prebivalište i boravište na području naselja Palača (trenutno te najmanje šest mjeseci prije raspisivanja ovog natječaja).

Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju obiteljska gospodarstva i njihovi članovi koji su po provedenim natječajima kupili 3 ha i više poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju dugovanja prema Općini Šodolovci po bilo kojem osnovu.

Članak 4.

Pisana ponuda za zakup nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja sadrži:

  • ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, OIB
  • oznaku katastarske čestice na koju se ponuda odnosi (broj čestice, površina)
  • visina ponuđene zakupnine kn/ha

Uz privitak Ponudi:

  • preslika osobne iskaznice podnositelja
  • potvrda od Općine o nepostojanju duga

Članak 5.

Pravo prvenstva zakupa ima podnositelj – dosadašnji zakupnik koji je sudjelovao u natječaju u slučaju da prihvati najvišu ponuđenu cijenu zakupa te ispunjava sve uvjete iz članka 3. ovog natječaja.

Članak 6.

Pisane ponude podnose se putem pošte preporučeno ili osobno u prostorijama Općine Šodolovci na adresi Ive Andrića 3, Šodolovci, 31216 Antunovac, u zatvorenim omotnicama s naznakom “ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – NE OTVARAJ”

Članak 7.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine u naselju Palača te web stranicama Općine Šodolovci www.sodolovci.hr

Javno otvaranje ponuda održat će se 27. listopada 2017. godine u prostorijama Općine Šodolovci na adresi Ive Andrića 3, Šodolovci s početkom u 10:00 sati.

Nepravovremen i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 8.

Nakon javnog otvaranja ponuda te njihovog pregleda i ocjene od strane Povjerenstva za provođenje ovog natječaja Općinski načelnik Općine Šodolovci donijet će Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za svako pojedino poljoprivredno zemljište odnosno Odluku o poništenju natječaja.

 

KLASA: 945-01/17-01/4
URBROJ: 2121/11-17-2
Šodolovci, 16. listopada 2017. g.

OPĆINSKI NAČELNIK
dipl. ing. Mile Zlokapa

PRILOZI

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o, Palača

Komentari

Skip to content