Poziv na dostavu ponude za rekonstrukciju (pojačano održavanje) javne rasvjete u naselju Palača – I. faza

Poziv na dostavu ponude subjektima koji su dobili pozive za ‘Rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Palača – I. faza:

1. Naručitelj:
Općina Šodolovci
Ive Andrića 3, Šodolovci
31215 Ernestinovo
62765405304

2. Predmet nabave:
Rekonstrukcija (Pojačano održavanje) javne rasvjete u naselju Palača- I. FAZA

3. Evidencijski broj iz Plana nabave:
JDN 11/19

4. Vrsta postupka nabave:
Postupak jednostavne nabave koji se provodi slanjem poziva na dostavu ponude na adrese tri gospodarska subjekta sukladno odredbama članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 10/18) Općine Šodolovci.

5. Procijenjena vrijednost nabave:
404.000,00 kuna (iznos bez PDV-a).

6. Tehničke specifikacije:
Tehničke specifikacije definirane su u Troškovniku koji se nalazi u privitku poziva.

7. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku.

8. Rok izvršenja:
Maksimalni dopušteni rok isporuke je 90 dana kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora.

9. Rok valjanosti ponude:
Najmanje 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

10. Mjesto izvršenja:
Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci.

11. Valuta ponude:
Cijena mora biti iskazana u apsolutnom iznosu u nacionalnoj valuti zemlje Naručitelja (HRK).

12. Rok, način i uvjeti plaćanja:
30 dana, od dana dostave računa, uplatom na račun Izvršitelja, po izvršenju ugovornih obveza.

13. Kriterij za odabir ponude:
Najniža cijena

 

PRILOZI

POZIV na dostavu ponude

TROŠKOVNIK JR Palača – I faza PRAZAN

Obrazac 1- Ponudbeni list

Obrazac 2- Izjava o nekažnjavanju

Komentari

Skip to content