Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „ Zaželi bolji život u općini Šodolovci“ KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625 od 16. siječnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. kodnog broja UP.02.1.1.05.0329 KLASA: 910-04/20-07/16, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1 od 14.02.2020. i članka 46. Statuta Općine Šodolovci ( „ Službeni glasnik općine Šodolovci „ broj 3/09, 2/13, 7/16, 4/18), zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Šodolovci dana 01.07.2020. godine raspisuje

OGLAS  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radnice za pomoć i potporu u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom životnom položaju u sklopu projekta „ Zaželi bolji život u općini Šodolovci“

 

Općina Šodolovci raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radnice za pomoć i potporu u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom životnom položaju u sklopu projekta „ Zaželi bolji život u općini Šodolovci“

Naziv radnog mjesta: radnica za pomoć i potporu u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Trajanje radnog odnosa: 22 mjeseca

Broj radnica koji se traži: 1

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Općina Šodolovci, naselje Petrova Slatina

Natječaj vrijedi od: 01.07.2020.

Natječaj vrijedi do: 09.07.2020.

Opis poslova:

 • Dostava namirnica
 • Pomoć u pripremi jednostavnih obroka
 • Održavanje čistoće stambenog prostora
 • Pranje i glačanje rublja
 • Ostale usluge u kući i okućnici
 • Briga o higijeni i osobnom izgledu
 • Pomoć u socijalnoj integraciji
 • Posredovanje u ostvarivanju raznih prava ( dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i dr.)
 • Pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • Pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

 

 

Ciljane skupine nezaposlenih žena:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem(uključujući i osnovnu školu) koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žene trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu) i udomiteljskih obitelji , odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, beskućnice.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18), dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Podaci o plaći

Žene zaposlene na poslovima potpore i podrške krajnjim korisnicima u okviru provedbe projekta “ZAŽELI bolji život u Općini Šodolovci” – UP.02.1.1.05.0329;  sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,  ostvaruju pravo na minimalnu plaću sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće (Narodne novine“, br. 109/2018 i 106/19), donesene na  temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 39/13,130/17 i 118/18 ).

 

Odabrana kandidatkinja u mogućnosti je pohađati i završiti Programe osposobljavanja za njegovateljicu, preventivne mjere zaštite od požara i zaštitu na radu ( na teret poslodavca)

Uz prijavu na oglas kandidatkinje trebaju priložiti:

 1. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
 2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju nezaposlenosti
 3. Preslik osobne iskaznice
 4. Dokaz o završenoj školi ( preslik svjedodžbe)
 5. Vlastoručno potpisana Izjava o pristanku na osposobljavanje

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje može se preuzeti u uredu Općine Šodolovci svakim radnim danom od 08:00-14:00h.

Prijave na oglas podnose se osobno u uredu Općine Šodolovci zaključno sa:  09.srpnja 2020. godine do 15:00 sati.

Za sve informacije o oglasu i prijmu u radni odnos obratiti se u ured Općine Šodolovci osobno,

na telefon: 031/296-082 ili e-mail:   opcina-sodolovci@os.t-com.hr

 

 

 

 

Kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete natječaja biti će pozvana na usmeni razgovor koji će se održati u uredu Općine Šodolovci o čemu će kandidatkinja biti pravovremeno obaviještena. Za kandidatkinju koja ne pristupi usmenom razgovoru smatrati će se da je povukla prijavu.

Način prijave na natječaj: 

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno, u roku od 8 dana od dana objave oglasa, na adresu:

 

Općina Šodolovci

Ive Andrića 3, Šodolovci

31215 Ernestinovo

 

KLASA: 112-03/20-03/1

URBROJ: 2121/11-02-20-31

U Općini Šodolovci, 01.07.2020.godine

Zamjenik općinskog načelnika koji obnaša

dužnost općinskog načelnika

Dragan Zorić

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Komentari

Skip to content