Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Šodolovci

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 6/19) Općinski načelnik Općine Šodolovci dana 02. veljače 2023. godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

u vlasništvu Općine Šodolovci

 

Članak 1.

Predmet davanja u zakup je sljedeći poslovni prostor:

  1. Poslovni prostor u naselju Šodolovci, Trg Slobode 7, lokal broj 2, površine 25 m² s početnom zakupninom od 33,18 eura mjesečno.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina.

 

Članak 2.

Natjecatelji/ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti iznos jamstva u visini početne zakupnine odnosno 33,18 eura.

Jamstvo se uplaćuje na žiro račun Općine Šodolovci IBAN HR53 25000091861400006, model 68, poziv na broj 7242-OIB uplatitelja.

Ponuditelju, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalima se ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju sve natječajne uvjete.

Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju ponuditelji koji prema bilo kojem osnovu, zaključno s danom prijave na natječaj, imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj ili Općini Šodolovci, ili onih ponuditelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u „Glasu Slavonije“.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži najvišu ponuđenu zakupninu.

 

Članak 4.

Uz pisanu ponudu, koja obvezno sadrži podatke o prijavitelju na natječaj, iznosu ponuđene mjesečne zakupnine u apsolutnom iznosu te djelatnosti koja se planira obavljati u poslovnom prostoru, potrebno je priložiti:

  • Presliku osobne iskaznice (dokaz o državljanstvu) ako je ponuditelj fizička osoba,
  • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtni registar iz kojeg je vidljiva djelatnost za obavljanje koje je tvrtka ili obrt registrirana,
  • Dokaz o uplati jamčevine,
  • Potvrdu Općine Šodolovci o nepostojanju dugovanja prema Općini,
  • Potvrdu o nepostojanju dugovanja od porezne uprave (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja).

 

Članak 5.

Općina Šodolovci zadržava pravo da ne prihvati niti jednu od pristiglih ponuda te poništi natječaj.

 

Članak 6.

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku na adresu:

Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31200 Osijek s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora“.

Poslovni prostor daje se u zakup u postojećem „VIĐENOM STANJU“. Poslovni prostor svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati uz raniju telefonsku najavu svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani ponuditelji mogu dobiti osobno u prostorijama Općine ili na telefon 031/296-082.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

Članak 7.

Ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora i preuzeti poslovni prostor u roku od 15 dana od dana kada je pozvan na potpisivanje Ugovora.

Ugovorom će se zakupnik obvezati da će u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu, o vlastitom trošku urediti i privesti poslovni prostor ugovorenoj namjeni, te istekom navedenog roka za zakupnika počinje teći obveza plaćanja zakupnine.

Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta ukoliko je potrebno, uz poštivanje svih pozitivnih propisa RH.

Ukoliko ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora i preuzme poslovni prostor u roku od 15 dana od dana kada je pozvan na potpisivanje Ugovora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja, načelnik može izabrati, drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se kao ovršna isprava, sukladno odredbi  članka 4. stavka 3. Zakona, na trošak zakupnika.

 

Članak 8.

Otvaranje ponuda obavit će se dana 14. veljače 2023. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci.

Ponuditelji imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda osobno ili preko punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od strane javnog bilježnika.

 

KLASA: 372-02/23-01/1

URBROJ: 2158-36-02-23-1

Šodolovci, 02. veljače 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                    Dragan Zorić

 

PRILOZI

ODLUKA raspisivanje natječaja ZAKUP ŠODOLOVCI

 

Skip to content