Javni natječaj za prodaju rabljenog kombi vozila u vlasništvu Općine Šodolovci

Na temelju članka 46. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13, 7/16 i 4/18) zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Šodolovci donosi

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenog kombi vozila u vlasništvu Općine Šodolovci

 

Članak 1.
Predmet prodaje je rabljeno kombi vozilo u vlasništvu Općine Šodolovci sa sljedećim karakteristikama:

 • vrsta vozila: teretni automobil,
 • marka: Volkswagen
 • tip vozila: T5 Transporter
 • model: dupla kabina, 1,9 TDI
 • broj šasije: WV1ZZZ7JZ5X017160
 • oblik karoserije: otvoreno s ceradom
 • godina proizvodnje: 2005.
 • mjesta za sjedenje: 6
 • vrsta motora: diesel euro 4
 • snaga motora u kw: 77
 • registriran.

Članak 2.

Početna cijena za predmetno vozilo iz članka 1. utvrđuje se u iznosu od 29.366,58 kuna (slovima: dvadesetdevettisućatristotinešezdesetšest kuna i pedesetiosam lipa), sukladno Vještačenju vrijednosti vozila T5 Transporter od 17. siječnja 2020. godine Centra za vještačenje i procjene d.o.o. iz Vinkovaca.

Članak 3.
Natjecatelji/ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti iznos jamstva za ozbiljnost ponude u visini od 1.000,00 kuna.
Jamstvo se uplaćuje na žiro-račun Općine Šodolovci IBAN HR5325000091861400006, model 68, poziv na broj: 7706-OIB uplatitelja, opis plaćanja: jamstvo za ozbiljnost ponude.
Ponuditelju, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ostalima se ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Vozilo svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj 031/296-082, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati.
Dodatne informacije o vozilu zainteresirani ponuditelji mogu dobiti osobno u prostorijama Općine ili na telefon 031/296-082.

Članak 6.
Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku na adresu:
Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31215 Ernestinovo s naznakom „Natječaj za prodaju vozila“.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u „Glasu Slavonije“.

Članak 7.

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku te obvezno sadržavati:

 • Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv ponuditelja pravne osobe, adresu te kontakt telefon,
 • Presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, obrtnog i drugog registra za ponuditelja pravnu osobu,
 • dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u propisanom iznosu iz članka 3. ove Odluke,
 • naznaku IBAN račun za povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
 • iznos ponuđene kupoprodajne cijene, najmanje u visini početne cijene vozila iz članka 2. ove Odluke.

Članak 8.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja sadrži najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente iz članka 7. ove Odluke.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.
Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

Članak 9.

Otvaranje ponuda obaviti će se dana 18. ožujka 2020. godine, s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci.
Ponuditelji imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda osobno ili preko punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od strane javnog bilježnika.

Članak 10.

Na temelju otvaranja i pregleda ponuda i zapisnika Povjerenstva o istome zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Šodolovci donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Svi ponuditelji biti će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda.
Zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika općine Šodolovci zadržava pravo da nakon provedenog postupka na odabere niti jednu ponudu te poništi natječaj.

Članak 11.

Po zaprimanju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, izabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od pet dana pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji rabljenog vozila s Općinom Šodolovci te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjene za uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude na IBAN račun Općine Šodolovci.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni preostali iznos ponuđene kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude.
U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora za vozilo ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

KLASA: 406-03/20-01/1
URBROJ: 2121/11-02-20-1
Šodolovci, 03. ožujka 2020.

Zamjenik općinskog načelnika koji obnaša
dužnost općinskog načelnika:
Dragan Zorić

Komentari

Skip to content