Natječaji i javni pozivi 

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste i dogradnje parkinga u Petrovoj Slatini, Kozaračka ulica, na kč.br. 26 k.o. Šodolovci, u duljini 1200 m i izgradnji parkinga

I PODACI O PREDMETU NABAVE

 1.1. Naručitelj: Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31216 Antunovac, 62765405304

1.2. Predmet nabave: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste i dogradnje parkinga u Petrovoj Slatini, Kozaračka ulica, na kč.br. 26 k.o. Šodolovci, u duljini 1200 m i izgradnji parkinga. Evidencijski broj jednostavne nabave: 60/17

1.3. Količina predmeta nabave: Količina predmeta nabave je utvrđena priloženim Troškovnikom.

1.4. Predmet nabave uključuje:

 1. Izradu svih potrebnih geodetskih podloga
 2. Izrada glavnog projekta koji se sastoji od:
  1. rekonstrukcije postojeće ceste u Kozaračkoj ulici, od raskrižja sa Kordunaškom ulicom do k.č. br. 16/6 k.o. Šodolovci u širini kolnika 5,50 m, duljine 500 m
  2. rekonstrukcije postojeće ceste u Kozaračkoj ulici, od k.č. br. 16/6 do k.č. br. 15/2 k.o. Šodolovci u širini kolnika 3,50 m, duljine 700 m
  3. izgradnje parkirališta za osobna vozila na k.č.br. 26, 15/15 i 15/2 k.o. Šodolovci kapaciteta do 50 automobila

1.5. Tehničke specifikacije: Tehničke specifikacije su definirane u priloženom Troškovniku.

1.6. Rok izvođenja radova / isporuke robe /  pružanja usluga: 90 dana, od dana sklapanja Ugovora.

1.7. Mjesto izvođenja radova / isporuke robe /  pružanja usluga: Petrova Slatina, Kozaračka ulica, k.č.br. 26, 15/15 i 15/2 k.o. Šodolovci

1.8. Procijenjena vrijednost nabave: 60.000,00  kuna, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude, bez poreza na dodanu vrijednost, ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

 1.9. Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena.

1.10. Razlozi isključenja:

1.10.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi, ako utvrdi da:

1.10.1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 1. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. Podtočka od a) do f) ovog stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. Stavka 1. Točka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

 

1.10.1.2. Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 

Dokazivanje:

Naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti:

 1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. Stavka 1. Zakona.
 2. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. Stavka 1 Zakona.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. i članka 252. stavka 1. Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnik ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

1.11. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

 

1.11.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

1.11.1.1. Gospodarski subjekt je u ponudi dužan dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

– izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

 

1.12. Rok za dostavu ponuda: Datum: 11. rujna 2017. godine, Vrijeme: 12:00 h., Otvaranje ponuda je javno.

 1.13. Način dostave ponuda: Poštanskom pošiljkom, osobna dostava ili elektronička dostava ponude na sljedeće adrese adresu:

Adresa za dostavu ponuda: Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31216 Antunovac

E-mail adresa Naručitelja: opcina-sodolovci@os.t-com.hr

1.14. Osobe za kontakt s Naručiteljem:

Mile Zlokapa, općinski načelnik

Broj telefona: 031/296-082

Adresa elektroničke pošte: opcina-sodolovci@os.t-com.hr

 

1.15. Dostava Poziva za dostavu ponuda: Poziv za dostavu ponuda se dostavlja poštom na adrese tri gospodarska subjekta i objavljuje na internetskim stranicama Naručitelja

 1.16. Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana, od dana dostave računa, uplatom na račun Izvršitelja, po izvršenju ugovornih obveza.

 1.17. Pozivu za dostavu ponuda su dodani slijedeći obrasci:

 1. Ponudbeni list
 2. Obrazac izjave o nekažnjavanju

 Obrasci se dostavljaju popunjeni i potpisani od strane ovlaštene osobe.

 

II UPUTE PONUDITELJIMA ZA  IZRADU PONUDE

 2.0.  Ponuda

2.1.  Izrada i dostava ponude

Ponuda je pisana izjava volje Ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove, sukladno uvjetima i zahtjevima, navedenima u Pozivu za dostavu ponuda.

Ponuda sadrži:

 1. popunjeni ponudbeni list,
 2. tražene dokaze sposobnosti,
 3. dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja,

 

Ponudbeni list najmanje sadrži:

 1. naziv i sjedište Naručitelja,
 2. naziv i sjedište Ponuditelja,
 3. adresa Ponuditelja,
 4. OIB Ponuditelja (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo),
 5. broj računa Ponuditelja,
 6. navod o tome je li Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost,
 7. adresa za dostavu pošte Ponuditelja,
 8. adresa e-pošte Ponuditelja ,
 9. kontakt osoba Ponuditelja,
 10. broj telefona Ponuditelja,
 11. broj faksa Ponuditelja,
 12. predmet nabave,
 13. cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost,
 14. iznos poreza na dodanu vrijednost,
 15. cijenu ponude, s porezom na dodanu vrijednost,
 16. rok valjanosti ponude,
 17. datum i potpis Ponuditelja.

 

Ponuda se uvezuje  na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), Ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju, uz navod datuma ispravka, biti potvrđeni potpisom Ponuditelja.

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

 • naziv Naručitelja,
 • naziv Ponuditelja,
 • naziv predmeta nabave,
 • naznake »ne otvaraj«.

Ponude se dostavljaju  na slijedeću adresu:

Općina Šodolovci

Ive Andrića 3, Šodolovci

31216 Antunovac

e- mail: opcina-sodolovci@os.t-com.hr

 

Ponuditelj može, do isteka roka za dostavu ponuda, dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda, s obveznom naznakom na omotnici da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj mora popuniti sve stavke Troškovnika.

 

2.2.  Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda, nakon isteka roka za dostavu ponuda, Naručitelj donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.

Putem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, odabire se najpovoljnija ponuda Ponuditelja, s kojim će se sklopiti Ugovor o jednostavnoj nabavi.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda se objavljuju na internetskim stranicama Naručitelja.

Komentari

Skip to content