Izdvojeno 

III. izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja Općine Šodolovci

Općinsko vijeće Općine Šodolovci je na svojoj 24. sjednici, usvojilo Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine Šodolovci čim je započela izrada III. izmjena i dopuna PPUO Šodolovci. Osnovni razlog i cilj izrade izmjena i dopuna Plana je:
  1. Redefiniranje odredbi za provedbu vezanih za udaljenosti od regulacijske linije,
  2. Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
  3. Usklađenje s Prostornim planom Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i 6/16- pročišćeni plan),
  4. Ugrađivanje zahtjeva javnopravnih tijela,
  5. Crtanje (i eventualno redefiniranje u smislu manjih izmjena uvjetovanih razlikama u odnosu na dosadašnje podloge) građevinskih područja na novim katastarskim podlogama.

PRILOZI

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPUO ŠODOLOVCI

 

Komentari

Skip to content