Sjednice vijeća 

23. sjednica Vijeća Općine Šodolovci

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Šodolovci za petak, 07. travnja 2017. godine u 20.00 sati u prostorijama Općine Šodolovci, u
Šodolovcima, Ive Andrića 3, saziva sjednicu za koju predlaže slijedeći dneni red:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22. sjednice općinskog vijeća općine Šodolovci
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvještaj o izvršenju Proračuna općine Šodolovci za 2016. godinu
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Šodolovci za 2016. godinu
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Šodolovci za 2016. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa socijalne skrbi općine Šodolovci za 2016. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Šodolovci za 2016. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Šodolovci za 2016. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenom popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2016. godine
 13. Prijedlog Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2017. godini
 14. Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na poljoprivrednim i drugim površinama u 2017. godini
 15. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Šodolovci
 16. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Šodolovci
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općine Šodolovci za provedbu ulaganja na području općine Šodolovci vezano uz operaciju 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
  slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
 18. Razno
  1. POZIV>

   Sjednica općinskog vijeća 23 – poziv

   Zapisnik

   Sjednica općinskog vijeća 23 – zapisnik

Komentari

Skip to content