Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijem u službu službenika na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da su u propisanom roku pristigle dvije prijave od kojih jedna prijava nije uredna jer ne sadrži sve tražene priloge. Nadalje je utvrđeno kako pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat:
  • Ana Aleksić, Ive Andrića 88, Šodolovci
 2. Pisano testiranje održat će se dana 17.12.2018. godine, s početkom u 12,00 sati.
  Testiranje će se održati u prostorijama općine Šodolovci na adresi Ive Andrića 3, Šodolovci.
  Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno sprečavaju da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana do početka pisanog testiranja, odnosno do 12.00 sati ne odazove, bez obzira na razloge povukao svoju prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
  Pisano testiranje traje 45 minuta.
  Pisano testiranje sadržavat će i praktične zadatke iz računovodstva i knjigovodstva.
  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
  Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih vještina) te osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije.
 3. Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
  1. Statut Općine Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13, 7/16 i 4/18),
  2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
  3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave („Narodne novine“ 127/17)
  4. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17)
  5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
  6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
 4. Po završetku pisanog testa od strane kandidata Povjerenstvo će pregledati i bodovati testove te će kandidate upoznati s rezultatima pisanog testiranja. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči općine Šodolovci www.sodolovci.hr tijekom dana.
  S kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, po abecednom redu provest će se intervju istog dana.
 5. Objavom ovog poziva kandidati se smatraju obaviještenima o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.
 6. Ovaj poziv objavit će se na Internet stranici općine Šodolovci www.sodolovci.hr.

 

POVJERENSTVO:
Darija Ćeran, mag. oec.

Komentari

Skip to content