Izdvojeno Natječaji i javni pozivi 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Šodolovci u k.o. Paulin Dvor

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13, 7/16 i 4/18) zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Šodolovci donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Šodolovci u k.o. Paulin Dvor

Članak 1.
Općina Šodolovci raspisuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u k.o. Paulin Dvor, označeno kao:
1. k.č.br. 182/2, u naravi oranica pašnjak, ukupne površine 0,0750 ha,
2. k.č.br. 182/3, u naravi pašnjak, ukupne površine 3,6396 ha.
Poljoprivredno zemljište pod točkom 1. i 2. čini jednu tehnološku cjelinu i kao takvo se i daje u zakup.

Članak 2.
Zemljište iz članka 1. daje se u zakup na pet (5) godina.
Početna cijena zakupa za navedenu tehnološku cjelinu iz članka 1. ove Odluke iznosi 522,74 kn godišnje sukladno tablici 1. iz privitka Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (NN 89/18).
Članak 3.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju osobe koje imaju prebivalište i boravište na području Općine Šodolovci (trenutno te najmanje šest mjeseci prije raspisivanja ovog natječaja).
Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju dugovanja prema Općini Šodolovci po bilo kojem osnovu.
Članak 4.
Pisana ponuda za zakup nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja sadrži:
– ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, OIB
– visina ukupno ponuđene zakupnine za tehnološku cjelinu iz članka 1. ove Odluke.
Uz privitak Ponudi:
– preslika osobne iskaznice podnositelja,
– potvrda od općine o nepostojanju duga,
– upisnik o poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 5.
Pravo prvenstva zakupa, uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene na natječaju, ima podnositelj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji je vlasnik ili posjednik stoke i bavi se stočarskom proizvodnjom.

Članak 6.
Pisane ponude podnose se putem pošte preporučeno ili osobno u prostorijama Općine Šodolovci na adresi Ive Andrića 3, Šodolovci, 31215 Ernestinovo, u zatvorenim omotnicama s naznakom “ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta- NE OTVARAJ“

Članak 7.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja javnog natječaja na web stranicama Općine Šodolovci www.sodolovci.hr .
Javno otvaranje ponuda održat će se 29. svibnja 2020. godine u prostorijama Općine Šodolovci na adresi Ive Andrića 3, Šodolovci s početkom u 10.00 sati.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 8.
Nakon javnog otvaranja ponuda te njihovog pregleda i ocjene od strane Povjerenstva za provođenje ovog natječaja zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Šodolovci donijet će Odluku o odabiru najpovoljnije ponude zakup poljoprivrednog zemljišta odnosno Odluku o poništenju natječaja.

KLASA: 945-01/20-03/1
URBROJ: 2121/11-02-20-1
Šodolovci, 19. svibnja 2020.

Zamjenik općinskog načelnika koji obnaša
dužnost općinskog načelnika:
Dragan Zorić

 

Komentari

Skip to content