Proračun i financije 

Objašnjenje plana proračuna za 2017. godinu

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci iste za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona.

Metodologija izrade proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Proračun Općine Šodolovci za 2017. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava (definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom) Proračuna. Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. U nastavku Obrazloženja je detaljan prikaz Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu, a prema općem i posebnom dijelu.

OPĆI DIO PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2017. GODINU

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

2.1. Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

 1. Prihodi
  • prihodi od poreza
  • doprinosi za obvezna osiguranja
  • pomoći
  • prihodi od imovine
  • prihodi od pristojbi i naknadi
  • ostali prihodi
  • prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 2. Rashodi
  • Rashodi za zaposlene
  • Materijalni rashodi
  • Financijski rashodi
  • Subvencije
  • Pomoći
  • Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
  • Ostali rashodi
  • Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni prihodi Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu predlažu se u iznosu od 6.168.945,00 kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 5.508.945,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 660.000,00 kuna. U nastavku je grafički prikaz planiranih ukupnih prihoda Općine Šodolovci za 2017. godinu, a u istome su prihodi razvrstani prema skupinama računskog plana. Skupina 61 podrazumijeva prihode od poreza, 63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, 64 prihodi od imovine, 65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, 68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi i skupina 71 prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

Grafikon prihoda općine Šodolovci za 2017. godinu
Grafički prikaz 1. Plan prihoda proračuna Općine Šodolovci za 2017.


Iz Grafičkog prikaza 1 vidljivo je da najveći udio (60%) u planiranim ukupnim prihodima Proračuna za 2017. godinu čine prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, a isti su planirani u iznosu od 3.697.945,00 kuna. Sljedeći su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (11%) planirani u iznosu od 661.100,00 kuna kao i prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 660.000,00 kuna. Prihodi od imovine čine 9% ukupnih prihoda, a planirani su u iznosu od 579.900,00 kuna dok su prihodi od poreza planirani u iznosu od 520.000,00 kuna odnosno za 1% manje u odnosu na prihode od imovine. Najmanji udio u ukupnim prihodima čine prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (1%), a isti su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna.

Ukupni rashodi Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu predlažu se u ukupnom iznosu od 6.635.815,49 kuna, pri čemu rashodi poslovanja u iznosu od 3.261.315,49 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.374.500,00 kuna.

U sljedećem grafičkom prikazu vidljivi su ukupnih rashodi raspoređeni prema skupinama računskog plana.

Skupina 31 se odnosi na rashode za zaposlene, 32 materijalni rashodi, 34 financijski rashodi, 36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 38 ostali rashodi, 41 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupina 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Grafikon planiranih rashoda proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu
Grafički prikaz 2. Planirani rashodi proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu


Iz Grafičkog prikaza br. 2 vidljivo je da najveći udio (33%) u ukupnim rashodima čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a isti su planirani u ukupnom iznosu od 2.179.500,00 kuna. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine podrazumijevaju rashode za izgradnju vodoopskrbnog sustava, izgradnju otresnica, nerazvrstanih cesta u dva naselja, ograde oko groblja, dječjeg igrališta, ljetnikovca i ostale proizvedene dugotrajne imovine manje vrijednosti. Materijalni rashodi čine 24% ukupnih rashoda, a planirani su u iznosu od 1.606.165,49 kuna. Materijalni rashodi se u Proračunu za 2017. godinu odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa kao i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su planirani u iznosu od 1.170.000,00 kuna, a čine 18% ukupno planiranih rashoda. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se odnose na rekonstrukciju društvenog doma u Petrovoj Slatini, zgrade Općine, mrtvačnica, ali i nekih drugih objekata što je detaljnije vidljivo iz Proračuna Općine za 2017. godinu. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.039.650,00 kuna, a čine 16% ukupno planiranih rashoda. Kod ove skupine rashoda je važno za naglasiti da se jedan dio rashoda za zaposlene (548.550,00 kn) odnosi na rashode za zapošljavanje javnih radova dok preostali iznos čine rashodi za zaposlene u izvršnom tijelu Općine kao i jedinstvenom upravnom odjelu.

Manji udio u ukupnim rashodima čine pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade kao i ostali rashodi. Najmanji udio u ukupnim rashodima, manje od 1%, zauzimaju financijski rashodi i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Račun financiranja

Račun financiranja je dio općeg dijela proračuna, a isti prikazuje način financiranja proračunskog manjka te korištenje proračunskog viška.

Analizom Računa prihoda i rashoda Proračuna za 2017. godinu vidljivo je da je planiran proračunski manjak u iznosu od 466.870,49 kuna. Proračunski manjak će se jednim dijelom financirati iz primitaka od financijske imovine i zaduživanja ( 300.000,00 kuna) dok će se preostali dio manjka (166.870,49 kn) financirati iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina.

POSEBNI DIO PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2017. GODINU

Kao što je navedeno u uvodu obrazloženja, posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava (definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom) Proračuna. Prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama razlikujemo sljedeće proračunske klasifikacije:

 • Organizacijska klasifikacija
 • Programska klasifikacija
 • Funkcijska klasifikacija
 • Ekonomska klasifikacija
 • Lokacijska klasifikacija
 • Izvori financiranja

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. Razdjel se sastoji od jedne ili više glava, a podrazumijeva organizacijsku razinu utvrđenu za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Status razdjela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike glava je istovjetna razdjelu. Sukladno svemu prethodno navedenom Proračun Općine Šodolovci za 2017. godinu sastoji se od dva razdjela:

 1. Predstavnička i izvršna tijela
 2. Jedinstveni upravni odjel

Sljedećom tablicom prikazan je pregled rashoda i izdataka Proračuna Općine za razdoblje od 2017. – 2019. godine.

Organizacijska klasifikacija Plan 2017.g. Projekcija 2018.g. Projekcija 2019.g.
Predstavnička i izvršna tijela 578.300,00 581.191,50 584.083,00
Jedinstveni upravni odjel 6.057.515,49 6.087.803,07 6.118.090,64
Ukupno: 6.635.815,49 6.668.994,57 6.702.173,64

Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po proračunskim razdjelima i programima planiranim u posebnom dijelu proračuna daje se u nastavku.
1001 Rashodi prema aktivnostima programa Javne uprave

= 578.300,00 kn

Pokazatelj rezultata jest redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima.

Regulatorni okvir
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Statut
 • Odluka o iznosu naknade vijećnicima
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Opis programa
 • A100101 Redovne aktivnosti vijeća
 • A100102 Redovne aktivnosti načelnika
 • A100103 Proračunska pričuva
 • A100104 Provedba izbora
 • A100105 Redovne aktivnosti političkih stranaka

Grafikon rashoda Općine Šodolovci prema aktivnostima programa javne uprave za 2017.

Iz Grafičkog prikaza vidljivo je da se najveći udio u ukupnim rashodima programa javne uprave odnosi na redovne aktivnosti načelnika, a iste su planirane u iznosu od 306.300,00 kuna. Redovne aktivnosti načelnika podrazumijevaju rashode za plaće dužnosnika kao i dnevnice za službeni put, troškove prijevoza na posao i s posla, korištenje privatnog automobila u službene svrhe i rashode protokola. Aktivnost provedba izbora čini 20% prihoda programa javne uprave odnosno 116.000,00 kuna. Sljedeće aktivnosti su redovne aktivnosti vijeća i političkih stranaka koje čine 22% prihoda programa javne uprave dok najmanji udio se odvaja za proračunsku pričuvu (5%) odnosno 30.000,00 kuna.
2001 Rashodi prema aktivnostima programa javne administracije

= 1.149.515,49 kn

Ciljevi programa su učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela. Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava. Pokazatelj rezultata je izvršavanje poslova iz djelokruga rada te održavanje funkcionalnosti računalnog sustava.

Regulatorni okvir
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 • Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine za 2017. godinu
Opis programa
 • A200101 Stručno administrativno i tehničko osoblje
 • A200102 Priprema akata iz djelokruga JUO
 • A200103 Otplata primljenih kredita
 • A200104 Stručno osposobljavanje
 • A200105 Održavanje opreme u JUO
 • K200101 Opremanje JUO

Grafikon rashoda aktivnosti programa Javne administracije

Na temelju grafičkog prikaza može se uočiti da najveći udio u rashodima programa javna administracija pripada aktivnosti stručno administrativno i tehničko osoblje i to 69%, a navedena aktivnost je planirana u iznosu od 788.350,00 kuna. Prethodno navedeni iznos obuhvaća rashode za plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela, ali i javnih radova. Osim plaća unutar ove aktivnosti su i ostali rashodi za zaposlene (prigodne nagrade, bonus za uspješan rad, troškovi prijevoza na posao i s posla).

Priprema akata iz djelokruga JUO je aktivnost koja čini 26% rashoda programa, a ista je planirana u iznosu od 296.165,49 kuna. Ostale aktivnosti programa javna administracija planirane su u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna odnosno 5% ukupnih rashoda istoga programa.
2002 Rashodi prema aktivnostima programa održavanja komunalne infrastrukture

= 1.124.500,00 kuna

Ciljevi programa su održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti. Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja. Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela. Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove. Smanjenje količine otpada na javnim površinama. Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu. Podizanje energetske učinkovitosti objekata na način da se smanji koeficijent prolaza topline. Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa. Kandidiranje projekata na fondove iz područja energetske učinkovitosti u cilju povećanja energetske učinkovitosti građevina.

Pokazatelji rezultata su travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. Manji omjer uloženih sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica. Manji omjer uloženih sredstava i površine javnih površina. Povećanje kvadrature igrališta. Gotovost prostorno-planske dokumentacije. Povećanje broja rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi i definiranje zamjene potrošnih dijelova u određenoj godini. Povećanje energetske učinkovitosti. Broj rasvjetnih tijela u funkciji.

Regulatorni okvir
 • Zakon o cestama
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o zaštiti zraka
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Opis programa
 • A200202 Javna rasvjeta
 • A200203 Održavanje i uređenje javnih i zelenih površina
 • A200204 Održavanje komunalne infrastrukture i objekata
 • A200205 Ostale komunalne djelatnosti
 • A200206 Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
 • A200207 Održavanje cestovne infrastrukture
 • A200208 Odvodnja atmosferskih voda
 • K200201 Opremanje komunalnom opremom
 • K200202 Ozelenjavanje javnih površina

Grafikon rashoda aktivnosti programa održavanja komunalne infrastrukture

Najveći udio u ukupnim rashodima programa održavanje komunalne infrastrukture odnosi se na aktivnost javna rasvjeta i čini 32% navedenog programa odnosno 365.500,00 kuna. Aktivnost javna rasvjeta obuhvaća rashode za usluge kao i materijal i dijelove za održavanje javne rasvjete, ali i rashode za električnu energiju. Održavanje i uređenje javnih i zelenih površina je također značajna aktivnost u ovom programu i čini 31% programa odnosno 350.000,00 kuna. U navedenom iznosu sadržani su rashodi za održavanje čistoće javnih površina, održavanje groblja, saniranje divljih deponija kao i rashodi za najam mobilnog reciklažnog dvorišta.

Aktivnost održavanje komunalne infrastrukture i objekata je planirana u iznosu od 38.000,00 kuna, a odnosi se na rashode za usluge i materijal i dijelove za tekuće održavanje vodovoda kao i građevinskih objekata u vlasništvu Općine. Ostale komunalne djelatnosti planirane su u iznosu od 99.000,00 kuna. Rashodi za zimsku službu kao i održavanje nerazvrstanih cesta sadržani su u aktivnosti Održavanje cestovne infrastrukture, a ista je planirana u iznosu od 90.000,00 kuna odnosno 8% ukupnih rashoda programa. Opremanje komunalnom opremom je još jedna u nizu značajnih aktivnosti, a čini 9% rashoda programa i svakako će izvršavanjem ove aktivnosti Općina doprinijeti očuvanju okoliša i povećanju svijesti građana o važnosti razvrstavanja otpada. Ostale aktivnosti programa održavanje komunalne infrastrukture i objekata su legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada, odvodnja atmosferskih voda i ozelenjavanje javnih površina, a iste su planirane u iznosu od 82.000,00 kuna.
2003 Rashodi prema aktivnostima programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

= 2.814.500,00 kuna

Ciljevi programa su održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti. Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja. Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela. Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove. Smanjenje količine otpada na javnim površinama. Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu. Podizanje energetske učinkovitosti objekata na način da se smanji koeficijent prolaza topline. Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa. Kandidiranje projekata na fondove iz područja energetske učinkovitosti u cilju povećanja energetske učinkovitosti građevina.

Pokazatelji rezultata su travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. Manji omjer uloženih sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica. Manji omjer uloženih sredstava i površine javnih površina. Povećanje kvadrature igrališta. Gotovost prostorno-planske dokumentacije. Povećanje broja rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi i definiranje zamjene potrošnih dijelova u određenoj godini. Povećanje energetske učinkovitosti. Broj rasvjetnih tijela u funkciji.

Regulatorni okvir
 • Zakon o cestama
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o zaštiti zraka
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Opis programa
 • K200301 Mrtvačnice i groblja
 • K200302 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 • K200303 Cestovna infrastruktura
 • K200304 Javna rasvjeta
 • K200305 Izgradnja sustava vodoopskrbe
 • K200308 Izgradnja ostalih objekata

Grafikon rashoda aktivnosti programa Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima čine najveći udio rashoda prethodno navedenog programa odnosno 38%. Ova aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 1.060.000,00 kuna, a odnosi se na rashode za rekonstrukciju Društvenog doma u Petrovoj Slatini kao zgrade Općine. Uz prethodno navedene objekte planira se i rekonstrukcija još jednog društvenog doma u nekom od naselja Općine.

Cestovna infrastruktura također predstavlja važan dio ovoga programa, a ova aktivnost je planirana u iznosu od 822.000,00 kuna odnosno 29% rashoda programa. U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju nerazvrstanih cesta u naseljima Silaš i Petrova Slatina kao i ishodovanje potrebne dokumentacije za izgradnju istih.

Rashodi za izgradnju sustava vodoopskrbe planirani su u iznosu od 725.000,00 kuna. Aktivnosti Izgradnja ostalih objekata kao i mrtvačnice i groblja su planirane u iznosu od 177.500,00 kuna, a podrazumijevaju rekonstrukcije mrtvačnica u naseljima Silaš i Ada te izgradnju otresnica, autobusnog stajališta, ljetnikovca i ograde oko groblja. Najmanji udio u ukupnim rashodima ovoga programa čini aktivnost javne rasvjete koja je planirana u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Petrova Slatina.
2004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

= 118.000,00 kuna

Ciljevi programa su postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.

Pokazatelj rezultata je broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte).

Regulatorni okvir
 • Zakon o zaštiti od požara
Opis programa
 • A200401 Redovna djelatnost JVP I DVD
 • A200402 Redovna djelatnost civilne zaštite
 • K200401 Kupovina građ. objekta za potrebe DVD-a

Grafikon rashoda programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja

Kupovina građevinskog objekta za potrebe DVD-a najistaknutija je aktivnost programa organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, a za istu se planirana izdvojiti 50.000,00 kuna. Spomenuti građevinski objekt je smješten u naselju Šodolovci koje trenutno nema osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo, a izvršavanjem ove aktivnosti trebalo bi potaknuti građane na osnivanje istoga. Redovna djelatnost JVP i DVD se odnosi na rashode koji se izdvajaju za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva u naselju Silaš kao i kupovinu zemljišta u blizini zgrade istoga. Prethodno navedena aktivnost je planirana u iznosu od 45.000,00 kuna. U okviru Redovne djelatnosti civilne zaštite planirani su rashodi za nabavu opreme civilne zaštite, izradu provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara i financiranje rada Lovačkog društva Orao u naselju Silaš.
2005 Poticanje razvoja gospodarstva

= 70.000,00 kuna

Ciljevi programa su osigurati preduvjete za razvoj gospodarstva.

Izrađena Strategija razvoja općine. Postavljena turistička signalizacija.

Regulatorni okvir
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o prostornom uređenju
 • Zakon o regionalnom razvoju
Opis programa
 • A200501 Poticanje poljoprivredne proizvodnje
 • A200503 Razvoj gospodarstva
 • A200504 Razvoj turizma

Grafikon rashoda programa poticanja razvoja gospodarstva

Najveći udio u rashodima Programa Poticanje razvoja gospodarstva se odnosi na aktivnost poticanje poljoprivredne proizvodnje. Navedena aktivnost planirana je u iznosu od 51.000,00 kuna, a odnosi se na rashode za sufinanciranje analize tla poljoprivrednicima, rashode za elementarnu nepogodu i ostale geodetsko katastarske usluge. Preostale dvije aktivnosti u okviru ovoga programa su planirane u iznosu od 19.000,00 kuna, a podrazumijevaju rashode za sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Vuka Dunav kao i nabavu turističke signalizacije za naselja u kojima još uvijek nedostaju informativne table.
2006 Socijalna skrb
2010 Zdravstvena zaštita

= 200.000,00 kuna

Ciljevi programa su povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.

Pokazatelj rezultata je broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Regulatorni okvir
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o socijalnoj skrbi
Opis programa
 • A200601 Jednokratne pomoći
 • A200602 Troškovi stanovanja
 • A200603 Ogrjev
 • A200604 Poklon paketići
 • A200605 Novorođena djeca
 • A200606 Pomoć za prehranu
 • A200607 Ostale naknade u naravi
 • A201001 Rad zdravstvene ambulante Šodolovci

Grafikon rashoda programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

Grafički prikaz prikazuje raspored rashoda prema aktivnostima Programa Socijalna skrb, a i iz istoga je vidljivo da najveći udio u ukupnih rashodima programa pripada aktivnosti Jednokratne pomoći koja je planirana u iznosu od 60.000,00 kuna. Aktivnosti Troškovi stanovanja i Ogrjev su planirane u istom iznosu odnosno 35.000,00 kuna.

Najmanji udio odnosno samo 2% rashoda programa se odnosi na aktivnost Pomoć za prehranu, a ista je planirana u iznosu od 4.000,00 kuna. Budući da Program Zdravstvena zaštita sadrži samo jednu aktivnost, a to je Rad zdravstvene ambulante Šodolovci nema grafičkog prikaza za istu, a planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna.
2007 Obrazovanje

= 150.000,00 kuna

Ciljevi programa su osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. Osiguranje rada predškole. Osiguranje redovne isplate plaće i drugih obveza zaposleniku koji obavlja predškolski odgoj. Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca. Isplata stipendija.

Broj dodijeljenih subvencija za dječje vrtiće. Zadržavanje predškolskog odgoja. Korištenje sufinanciranja srednjoškolskog prijevoza.

Regulatorni okvir
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o ustanovama
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Opis programa
 • A200701 Predškolsko obrazovanje
 • A200702 Osnovnoškolsko obrazovanje
 • A200703 Srednjoškolsko obrazovanje
 • A200704 Visokoškolsko obrazovanje

Grafikon rashoda programa obrazovanje

Prema grafičkom prikazu br. 10 aktivnost predškolsko obrazovanje zauzima najveći udio u rashodima Programa Obrazovanje odnosno 43%. Navedena aktivnost je planirana u iznosu od 65.000,00 kuna, a podrazumijeva rashode za provođenje programa predškole za djecu iz naselja sa područja Općine Šodolovci. Srednjoškolsko obrazovanje čini 33% rashoda programa odnosno 50.000,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola. Visokoškolsko obrazovanje je aktivnost koja čini 17% rashoda programa, a planirana je u iznosu od 25.000,00 kuna i odnosi se na rashode za jednokratne pomoći koje Općina isplaćuje studentima.

Najmanji udio u rashodima programa čini osnovnoškolsko obrazovanje odnosno 7%, a odnosi se na rashode Općine koji će nastati zbog pomoći u obnovi škole u naselju Silaš.
2008 Sport i rekreacija

= 116.000,00 kuna

Ciljevi programa su članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Natjecanjem i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina.

Pokazatelji rezultata su broj ostvarenih planiranih programa i projekata i broj dodijeljenih nagrada.

Regulatorni okvir
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o sportu
 • Zakon o udrugama
Opis programa
 • A200801 Poticanje sportskih aktivnosti
 • K200801 Uređenje objekata za sport i rekreaciju

Grafikon rashoda programa Sport

Grafički prikaz prikazuje dvije osnovne aktivnosti Programa Sport i rekreacija, a 86% rashoda programa odnosi se na aktivnost uređenje objekata za sport i rekreaciju. U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u naselju Palača te za uređenje sportskog terena u istom naselju. Uz navedeno planirana je i izgradnja boćališta u naseljima Silaš, Ada i Palača. Druga aktivnost poticanje sportskih aktivnosti čini 14% rashoda programa, a odnosi se na tekuće donacije NK Palača i ostalim sportskim društvima prema zamolbama.

Aktivnost uređenje objekata za sport i rekreaciju je planirana u iznosu od 100.000,00 kuna dok je aktivnost poticanje sportskih aktivnosti planirana u iznosu od 16.000,00 kuna.
2009 Kultura
2011 Razvoj civilnog društva

= 315.000,00 kuna

Ciljevi programa su okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.

Pokazatelji rezultata su broj ostvarenih planiranih programa i projekata.

Regulatorni okvir
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • Zakon o ustanovama
 • Zakon o udrugama
Opis programa
 • A200801 Poticanje sportskih aktivnosti
 • K200801 Uređenje objekata za sport i rekreaciju

Program Kultura čine samo dvije aktivnosti, a to su poticanje kulturnih aktivnosti putem donacija koje Općina daje za rad dvije udruge i ova aktivnost je planirana u iznosu od 50.000,00 kuna. Druga aktivnost se odnosi na projekat koji će Općina aplicirati i očekuje se pozitivan rezultat odnosno opremanje domova kulture određenim namještajem. Ova aktivnost je planirana u iznosu od 210.000,00 kuna.

Rashodi programa kulture i razvoja civilnog društva

Grafički prikaz prikazuje rashode prema aktivnostima Programa Razvoj civilnog društva, a najveći udio u rashodima ovog programa se odnosi na Vjerske zajednice i to 62% odnosno 34.000,00 kuna. Aktivnost nacionalne manjine čini 18% rashoda programa, a planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna i odnosi se na tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine. Najmanji udio (5%) u rashodima programa se odnosi na aktivnost ostale udruge civilnog sektora, a ista je planirana u iznosu od 3.000,00 kuna.

Komentari

Skip to content