Izvješće o provedenom postupku – natječaj Računovodstveni referent 11/2018

Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18- u daljnjem tekstu ZSN), podnosi pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
(uključujući RANG LISTU)

povodom Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci na radno mjesto računovodstveni referent, 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca

I. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci radi povećanog opsega posla (Klasa: 112-03/18-01/3, URBROJ: 2121/11-18-1 od 26. studenog 2018. godine).
II. Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme objavljen je putem Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te na službenoj mrežnoj stranici Općine Šodolovci www.sodolovci.hr. Na službenoj mrežnoj stranici Općine Šodolovci www.sodolovci.hr objavljeni su podaci propisani u članku 19. ZSN.
III. U svezi raspisanog Oglasa osnovano je i imenovano Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijem u službu službenika na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine (KLASA: 112-03/18-01/3, URBROJ: 2121/11-18-2) od 26. studenoga 2018. godine, u slijedećem sastavu:
1. Darija Ćeran, predsjednica
2. Mile Zlokapa, član
3. Vojislav Stojčić, član
IV. Zamolbe su se dostavljale u roku od 8 dana od dana objave Oglasa. Na oglas za prijam u službu zaprimljene su dvije prijave:
1. Ana Aleksić, Ive Andrića 88, Šodolovci
2. Antonio Đuračić, Drinska ulica 10 p, Osijek
V. Na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2018. godine Povjerenstvo je pregledalo pristigle prijave kandidata, te utvrdilo koji kandidati ispunjavaju odnosno ne ispunjavaju formalne uvjete, te ima li nepotpunih i nepravodobnih prijava o čemu je sastavljen zapisnik (nalazi se u spisu predmeta).
Prijava kandidatkinje Ane Aleksić ocijenjena je kao pravodobna i potpuna dok je prijava kandidata Antonia Đuračić ocijenjena kao pravodobna ali ne i potpuna jer nedostaje dokaz da kandidat poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava) te izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08). Navedena prijava nije razmatrana, niti je podnositelj iste stekao status kandidata prijavljenog na oglas sukladno članku 21. stavak 1. i 2. ZSN-a. Stoga je podnositelju o istome upućena Obavijest (KLASA: 112-03/18-01/3, URBROJ: 2121/11-18-7 od 10. prosinca 2018. godine).
VI. Povjerenstvo je utvrdilo sljedeću listu podnositelja pravodobnih i potpunih prijava koji su ispunili formalne uvjete propisane Oglasom, i koji su time ostvarili pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata i to kako slijedi:
1. Ana Aleksić, Ive Andrića 88, Šodolovci
VII. Dana 10. prosinca 2018. godine objavom na službenoj mrežnoj stranici Općine Šodolovci www.sodolovci.hr i oglasnoj ploči Općine Šodolovci navedena kandidatkinja pozvana je na pisano testiranje i provjeru sposobnosti (KLASA: 112-03/18-01/3, URBROJ: 2121/11-18-8.
VIII. Pisano testiranje održano je dana 17. prosinca u prostorijama Općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci s početkom u 12,00 sati. Kandidatkinja Ana Aleksić pristupila je prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
IX. Povjerenstvo je utvrdilo da kandidat može ostvariti ukupno 20 bodova (bodovi na pisanom testiranju, zbog samo jednog prijavljenog kandidata usmeni intervju se nije bodovao).
Na provjeri znanja putem testa kandidat je osvojio slijedeći broj bodova:
Ana Aleksić pisano testiranje 19/20
Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo je sačinilo slijedeću
RANG LISTU
1. MJESTO RANG LISTE kandidat, ANA ALEKSIĆ s 19 bodova
X. Dana 17. prosinca 2018. godine, nakon što je sačinjena rang lista s kandidatkinjom Anom Aleksić obavljen je usmeni intervju (razgovor).

XI. RANG LISTA KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA
Rbr. Ime i prezime Pisano testiranje Intervju Mogući broj bodova Ostvareni broj bodova
1. Ana Aleksić 19 –* 20 19
* usmeni intervju nije se bodovao zbog samo jedno prijavljenog kandidata.

 

PRILOZI

IZVJEŠĆE o provedenom postupku natječaja

Komentari

Skip to content