Komunalne usluge

Na području Općine Šodolovci pružanje komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada vrši tvrtka

MULL TRANS d.o.o.,
Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje,
OIB: 81751042466
Telefon: 049/587-810,
Fax: 049/249-240
email: info@mulltrans.eko-flor.hr
web: www.mulltrans.eko-flor.hr

Pružanje ostalih komunalnih usluga vrši komunalno trgovačko društvo Općine Šodolovci.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ŠODOLOVCI d.o.o.
Ruđera Boškovića 42, Koprivna
OIB: 29637171356
IBAN: HR07 2500 0091 1013 8973 2
Telefon:031/296-083


Odlaganje otpada

Spremnici za prikupljanje papira postavljeni su na sljedećim lokacijama:
Šodolovci, Ive Andrića 3,
Šodolovci, Trg Slobode bb,
Silaš, Borisa Kidriča 1,

Ada, Glavna 6.

Odvoz komunalnog otpada

Miješani komunalni otpad u naseljima na području Općine Šodolovci odvoz se svakog petka u mjesecu osim prvog kada se odvozi selektivni otpad.
raspored_odvoza_komunalnog_otpada_za 2017_godinu

Cjenik usluge odvoza komunalnog otpada – Mull Trans d.o.o.

Odvoz glomaznog otpada

Prilikom prijave odvoza glomaznog otpada trebati će se navesti podati o korisniku (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezna rama od bicikla, madraci i sl.).

Na dan odvoza glomaznog odpata, otpad odložite UNUTAR DVORIŠTA, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke MULL TRANS d.o.o. omogućice nesmetan ulaz u dvorište. Poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog.

Ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.

posebne_napomene_vezane_za_glomazni_otpad_i_promjenu_cjenika

Odvoz selektivnog otpada

Prvog petka u mjesecu odvozi se, po sistemu odvoza na kućnom pragu, selektivni otpad odnosno papir i plastika, putem jednokratnih komunalnih vrećica koje je moguće bez naknade nabaviti u prostorijama općine Šodolovci.

informativni_letak_opcine_sodolovci_o_razvrstavanju_otpada

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Informacije i obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu građani mogu prijaviti Općini Šodolovci svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati na telefon 031/296-082 ili na e-mail adresu opcina-sodolovci@os.t-com.hr.

prijava_nepropisno_odbacenog_otpada

cjenik_komunalnih_usluga